กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 32 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 76 (9) แห่งพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (47) ของ ข้อ 3 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (51) ของ ข้อ 3 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
"(51) ยาที่ใช้รักษาวัณโรค (Antituberculosis Drugs)
(51.1) ยาไอโซไนอาซิค (Isoniazid)
"คำเตือน :
1. ยานี้ทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำให้มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดหรือทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะคั่งเนื่องจากการขาดวิตามินบี 6
3. หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที
4. งดดื่มสุรา เพราะผู้ที่ดื่มสุรามีโอกาสเกิดภาวะตับอักเสบจากการใช้ยานี้ได้บ่อยขึ้น"
(51.2) ยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin)
"คำเตือน :
1. ยานี้ทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำให้มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของการทำงานของไต และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบเลือดและระบบอื่นๆ จะทำให้มีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรืออาการหายใจหอบได้
3. หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที"
(51.3) ยาไพราซินาไมด์ (Pyrazinamide)
"คำเตือน :
1. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำให้มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนได้และอาจทำให้ปัสสาวะขัด หรือปวดข้อ
2. หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที
3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคเกาต์ โรคเบาหวาน และ
ไตวาย"
(51.4) ยาสเตร็ปโตไมซิน (Streptomycin)
"คำเตือน :
1. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อประสาทหู ทำให้หูหนวก หูตึง เสียงดังในหู วิงเวียน เดินเซ หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที
2. ยานี้มีพิษต่อไต จึงควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ที่ไตทำงานผิดปกติ ผู้สูงอายุและเด็ก
3. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร"
(51.5) ยาเอแทมบูทอล (Ethambutol)
"คำเตือน :
1. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อสายตา หากมีความผิดปกติในการมองเห็น ให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที
2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่ไตทำงานผิดปกติ โดยลดขนาดยาลง"
ข้อ 3[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมือพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update