กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 18 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 76 (3) แห่งพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (28) ของ ข้อ 3 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(28) ยาจำพวกสงบประสาท (Tranquilizing drugs) นอกจากที่ประกาศเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และที่ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ"
ข้อ 2[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update