กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา ข้อที่ 1-2

โดยที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 และ พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 จึงเป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา ให้สอดคล้องกัน
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 13 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 และ มาตรา 4 มาตรา 63 และ มาตรา 161 แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 และ มาตรา 131 แห่ง พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 2 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการประปาตาม ข้อ 3 (5) และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(1) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
(2) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
(3) นายช่างใหญ่ กรมทรัพยากรน้ำ
(4) ผู้ตรวจราชการกรม กรมทรัพยากรน้ำ
(5) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
(6) วิศวกร วิศวกรโยธา และวิศวกรวิชาชีพ ระดับ 7 ขึ้นไป สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
(7) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ
(8) นิติกรระดับ 7 ขึ้นไป กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ
(9) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 8 กรมทรัพยากรน้ำ
(10) วิศวกร วิศวกรโยธา และวิศวกรวิชาชีพ ระดับ 7 ขึ้นไป ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 8 กรมทรัพยากรน้ำ
(11) หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัด
(12) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ำจังหวัดทุกจังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update