กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทจ) ข้อที่ 1-3

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผัก และผลไม้ระหว่างไทย-จีน ภายใต้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-จีน (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON ACCELERATED TARIFF ELIMINATION UNDER THE EARLY HARVEST PROGRAMME OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN ASEAN AND CHINA) โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของในตอนที่ 07 และตอนที่ 08 ทุกรายการ ในภาค 2 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อ 2 การยกเว้นอากรตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามประกาศนี้ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Cetificate of origin) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผัก และผลไม้ระหว่างไทย-จีนภายใต้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-จีน (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON ACCELERATED TARIFF ELIMINATION UNDER THE EARLY HARVEST PROGRAMME OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN ASEAN AND CHINA)
(2) ผู้นำของเข้าต้องแสดงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตาม (1) เว้นแต่ของที่มีราคา เอฟ.โอ.บี ไม่เกินสองร้อยเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ให้ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารรับรองของผู้ส่งของออกซึ่งรับรองว่าของดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update