กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6)

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (17) ของ ข้อ 3 ของ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545
"(17) ของไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดนอกจากรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึงประเภท 87.05 ที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ให้การรับรองว่านำเข้ามาเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546
การยกเว้นอากรรวมทั้งการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (17) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(ก) ของที่จะได้รับการยกเว้นอากรต้องนำเข้าระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 เพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546
(ข) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (ก) จะต้องส่งออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 สิ้นสุดลง หากมีเหตุขัดข้องไม่อาจดำเนินการส่งของนั้นออกภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ผู้นำเข้าขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่มีการส่งของออกภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ผู้นำเข้าชำระอากรสำหรับการนำเข้าของดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยถือสภาพของของ ราคาและอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
(ค) ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด"


:: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update