กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การยกเว้นอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล. 12)(ฉบับที่ 5) ข้อที่ 1-2

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าพหุภาคีอื่นที่ผนวกท้ายความตกลงดังกล่าว รวมทั้งพิธีสาร มติและตราสารอื่น ๆ อันเป็นผลจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในช่องรายการและช่องอัตราในโควตาสำหรับของตามประเภทย่อย 0701.90 ตามบัญชีท้าย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล. 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update