กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546[1]

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกประกาศกำหนดให้สถานที่ของราชการเป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ เพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ เพิ่มเติมอีก 4 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update