กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546[1]

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกประกาศกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัว และสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์เพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update