กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546[1]

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกประกาศกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ เพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
3. สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ให้สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามประกาศนี้ มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤตินั้นๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update