กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546[1] ข้อที่ 1-2

ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศกำหนดให้สถานที่ของราชการเป็นสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกำหนดพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 1.1-1.12 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"1.1 กองทัพอากาศทุ่งสีกัน กรุงเทพมหานคร
1.2 กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
1.3 กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
1.4 กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
1.5 กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
1.6 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
1.7 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
1.8 กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์
1.9 โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
1.10 กองบิน 53 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.11 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.12 กองบิน 56 จังหวัดสงขลา"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2.1-2.21 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"2.1 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2.2 กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.3 กองพันฝึกรบพิเศษ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2.4 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2.5 กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2.6 กองพลทหารราบที่ 9 ตั้งอยู่ ณ ค่ายสุรสีห์ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2.7 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.8 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.9 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 1 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2.10 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2.12 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์
2.13 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
2.14 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ 2 จังหวัดเลย
2.15 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 จังหวัดพะเยา
2.16 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
2.17 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ 1 จังหวัดตาก
2.18 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
2.19 กองร้อยบังคับและบริการ กองบังคับการบริการอาสารักษาดินแดน (ส่วนแยกชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี
2.20 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.21 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่ 1 จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update