กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตาม มาตรา 14 และ มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกประกาศจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม มาตรา 17 โดยให้กำหนดเขตของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนี้
ข้อ 1 ให้กำหนดเขตของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ขึ้นที่ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 20 ไร่ ปรากฏตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 ให้ท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีดังนี้
2.1 การตรวจพิสูจน์ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ได้แก่ ท้องที่อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับผิดชอบโดยวิธีการควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ได้แก่ ท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update