กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546[1]

ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยให้ยกเลิกความในข้อ 2.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับผิดชอบโดยวิธีการควบคุมตัวอย่างเข้มงวดในทุกท้องที่"


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update