กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ข้าราชการสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) ผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
(2) รองผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
(3) นายทหารอำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล
(4) เจ้าหน้าที่ธุรการ
(5) เจ้าหน้าที่สูทกรรม
(6) ลูกมือ
(7) หัวหน้าแผนกบำบัดรักษา (แผนกพักฟื้น)
(8) นายสิบพยาบาล
(9) เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
(10) ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
(11) รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
(12) เจ้าหน้าที่ชุดครูฝึกและฟื้นฟู
ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
(2) รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
(3) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
(4) หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
(5) หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
(6) หัวหน้าคณะครูฝึกโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
(7) ครูฝึกโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(2) เจ้าหน้าที่บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(3) ครูฝึกวิชาทหารเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(4) เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้อ 4 ให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) ปลัดจังหวัด
(2) ป้องกันจังหวัด
(3) ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด
(4) ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(5) รองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(6) จ่ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(7) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
(8) ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ
(9) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
(10) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(11) ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ
(12) ผู้บังคับหมวดป้องกัน
(13) ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการพิเศษ
ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์
(2) เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
(3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(4) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
(5) นักสังคมสงเคราะห์
(6) นักทัณฑวิทยา
(7) นักจิตวิทยา
(8) พยาบาลวิชาชีพ
(9) พยาบาลเทคนิค
(10) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
(11) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
(12) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
(13) เจ้าหน้าที่อบรมและฝึกวิชาชีพ
(14) อนุศาสนาจารย์
ข้อ 6 ให้ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(2) นักจิตวิทยา
(3) นักสังคมสงเคราะห์
(4) พยาบาลวิชาชีพ
(5) พยาบาลเทคนิค
(6) นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ
(7) พนักงานพินิจ
(8) พนักงานขับรถยนต์
ข้อ 7 ให้ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
(2) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
(3) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค
(4) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
(5) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาล
(6) พนักงานคุมประพฤติ
(7) นักจิตวิทยา
(8) นักสังคมสงเคราะห์
(9) พยาบาลวิชาชีพ
(10) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(11) เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
(12) เจ้าพนักงานธุรการ
(13) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(14) เจ้าพนักงานพัสดุ
(15) พนักงานพิมพ์ดีด
(16) พนักงานควบคุม
(17) พนักงานขับรถยนต์
(18) พยาบาลเทคนิค
(19) นักอาชีวบำบัด
(20) นักโภชนาการ
(21) เจ้าหน้าที่ธุรการ
(22) พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด
ข้อ 8 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update