กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับเพิ่มเติม) ข้อที่ 1-2

ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ลูกจ้างสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ
(2) เจ้าหน้าที่ทะเบียน
(3) เจ้าหน้าที่ควบคุม
ข้อ 2 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update