กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล. 12) (ฉบับที่ 6)[1]

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าพหุภาคีอื่นที่ผนวกท้ายความตกลง ดังกล่าว รวมทั้งพิธีสาร มติและตราสารอื่นๆ อันเป็นผลจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในช่องรายการและช่องอัตราในโควตาสำหรับของตามประเภทย่อย 2304.00 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล. 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล. 12) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update