กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมป่าไม้
:: เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 อธิบดีกรมป่าไม้จึงประกาศกำหนดให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป เพื่อให้บุคคลนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529
ข้อ 2 ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้บุคคลนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ และหนังสือกำกับไม้แปรรูปนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม มาตรา 39 โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป เป็นต้นไป
ข้อ 3 หนังสือกำกับไม้แปรรูปตาม ข้อ 2 ใช้ได้เฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของตนเองเท่านั้น เว้นแต่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ซึ่งได้รับอนุญาตตั้งภายในเขตท้องที่ จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดนนทบุรี, กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ให้ใช้ภายในเขตท้องที่ทั้ง 10 จังหวัด นั้นได้
ข้อ 4 หนังสือกำกับไม้แปรรูปดังกล่าวใน ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้จัดพิมพ์เป็นเล่มจำนวนเล่มละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอน ตอนปลายใช้กำกับไม้แปรรูปที่นำเคลื่อนที่หรือขนย้ายไป ตอนกลางให้รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน ส่วนตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะทำลายเสียก็ได้
ข้อ 5 หนังสือกำกับไม้แปรรูปแต่ละเล่ม จะใช้ได้ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ได้นำไปให้จังหวัดท้องที่หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้กองการอนุญาต แล้วแต่กรณี ประทับตราประจำต่อ ซึ่งเป็นเครื่องหมายกรมป่าไม้ทุกฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราประจำต่อซึ่งเป็นเครื่องหมายกรมป่าไม้ที่หน้าปกหนังสือกำกับไม้แปรรูปทุกเล่ม ทั้งให้ระบุเล่มที่ของหนังสือกำกับไม้แปรรูปเล่มนั้น และฉบับที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป พร้อมกับระบุข้อความว่า "ให้ใช้ได้" แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบลงลายมือชื่อตำแหน่งไว้เป็นหลักฐานที่หน้าปกด้วย
สำหรับหนังสือกำกับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ที่มอบให้ผู้นำเคลื่อนที่ใช้กำกับไม้แปรรูปให้จังหวัดประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ ดังนี้
5.1 ในเขตท้องที่ 10 จังหวัด ตาม ข้อ 3 ให้กำหนดแบบตราอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้ และให้นำผ่านด่านป่าไม้ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือกำกับไม้แปรรูป หากนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่ออกนอกเขต 10 จังหวัด ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่หรือด่านป่าไม้แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่จะนำไม้ออกนอกเขต 10 จังหวัดนั้นเสียก่อน
5.2 จังหวัดอื่นๆ นอกจาก 10 จังหวัด ตาม ข้อ 5.1 ให้กำหนดแบบตราอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือกำกับไม้แปรรูป และนำผ่านด่านป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้นได้ (เว้นด่านป่าไม้ประเภทที่ 1) หากนำเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่หรือด่านป่าไม้ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเสียก่อน
ข้อ 6 การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกำกับไม้แปรรูป ตาม ข้อ 4 ให้พับตอนปลายด้านหน้าแบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปอยู่ด้านบนให้แบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แล้วให้เขียนครั้งเดียวโดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูปโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วัน[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ อธิบดีกรมป่าไม้

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update