กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมป่าไม้
:: เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป และ ข้อ 9 แห่ง ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา อธิบดีกรมป่าไม้ จึงประกาศให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพาราหรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป เพื่อนำไม้ยางพาราแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2532
ข้อ 2 ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปและให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 3 หนังสือกำกับไม้แปรรูปให้จัดพิมพ์เป็นเล่มๆ ละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับให้ใช้กระดาษสีเหลือง มีสองตอน ตอนปลายใช้กำกับไม้แปรรูปที่นำเคลื่อนที่ หรือขนย้ายไป ตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะทำลายเสียก็ได้
ข้อ 4 หนังสือกำกับไม้แปรรูปแต่ละเล่มจะใช้ได้ เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูปได้นำไปให้จังหวัดท้องที่ หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี ประทับตรากรมป่าไม้ทุกฉบับ และประทับตรากรมป่าไม้ที่หน้าปก หนังสือกำกับไม้แปรรูปทุกเล่ม ระบุเล่มที่ของหนังสือกำกับไม้แปรรูป และเลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป พร้อมระบุข้อความว่า "ให้ใช้ได้" แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ไว้เป็นหลักฐานที่หน้าปกด้วย
สำหรับหนังสือกำกับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเคลื่อนที่ได้ทั่วราชอาณาจักรทุกเวลา ภายในอายุหนังสือกำกับไม้แปรรูปโดยไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้
ข้อ 5 การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกำกับไม้แปรรูป ตาม ข้อ 4 ให้พับตอนปลายด้านหน้าแบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปอยู่ด้านบน ให้แบบหนังสือกำกับไม้แปรรูปทั้ง 2 ตอนตรงกันแล้วเขียนครั้งเดียวโดยใช้กระดาษก๊อปปี้สอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง 2 ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูป โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเขียนรายการด้านหน้า
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วัน[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ อธิบดีกรมป่าไม้

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update