กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 ข้อที่ 1-5

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2541
(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 ทุกบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด
(1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(4) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(5) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(6) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหม่อนไหม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร
(7) นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตรตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(8) นักวิชาการเกษตร และนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว สถาบันวิจัยพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยยาง และสถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร
(9) ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(10) นิติกร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร
ข้อ 3 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด
(1) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
(2) ผู้บังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(3) ผู้กำกับการ 1-5 กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อ 4 แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม มาตรา 12 มาตรา 18 มาตรา 24 และ มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต การต่อใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ข้อ 5 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 เฉพาะในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(1) นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
(2) หัวหน้าศูนย์บริหารศัตรูพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า และฝ่ายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
(3) เกษตรอำเภอ และเกษตรกิ่งอำเภอ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
(4) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร
(5) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอ และรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update