กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 14 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. 2537 ประกอบกับ มาตรา 113 (1) และ มาตรา 161 แห่ง พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงประกาศยกเลิกความในรายการลำดับที่ 9 และรายการลำดับที่ 10 ของ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"9. แอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน
ชนิดผง (สารบริสุทธิ์) กรัมละ 100 บาท
ชนิดเม็ด
คดีไม่เกิน 10 เม็ด 200 บาท
คดี 11 ถึง 500 เม็ด ไม่เกิน 5,000 บาท
ส่วนที่เกิน 500 เม็ด และมีปริมาณสารบริสุทธิ์ของแอมเฟตามีนหรือ เมทแอมเฟตามีนในของกลางทั้งหมด ให้จ่ายในอัตราดังนี้
ปริมาณสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป เม็ดละ 3 บาท
ปริมาณสารบริสุทธิ์น้อยกว่า 20% เม็ดละ 2 บาท
ปริมาณสารบริสุทธิ์น้อยกว่า 10% เม็ดละ 1 บาท
ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 1,000,000 บาท
"10. ยาเสพติดอื่น (ยกเว้นพืชกระท่อม กาเฟอีน กาเฟอีนไฮเดรต และกาเฟอีนซิเตรต) กรัมละ 3 บาท"
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update