กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมการประกันภัย
:: เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ข้อที่ 1-2

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและให้เกิดความคล่องตัวในการให้ความเห็นชอบแบบ และข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมการประกันภัยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 9 มกราคม 2546
ข้อ 2 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย มี 2 แบบ ดังต่อไปนี้
2.1 แบบอัตโนมัติ คือแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ที่ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับแต่วันที่กรมการประกันภัยประทับตรารับเรื่อง
2.2 แบบปกติ คือแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ที่ได้ยื่นครบองค์ประกอบตามประกาศนี้ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้อ 3 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตาม ข้อ 2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update