กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.2)(ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-3

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการกระชับการรวมกลุ่มอาเซียน โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN Integration System of Preferences : AISP ) แก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน สำหรับสหภาพพม่า อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของในภาค 2 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่มีถิ่นกำเนิดจากสหภาพพม่า ลงเหลือเท่ากับอัตราตามราคาตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ของที่ได้รับการยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรตามประกาศนี้ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (FORM AISP-Thailand) จากสหภาพพม่าที่ออกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1.1) สินค้าเกษตรต้องเป็นของที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศผู้ส่งออกทั้งหมด หรือโดยใช้วัตถุดิบในประเทศผู้ส่งออกประเทศเดียวหรือรวมกับวัตถุดิบจากประเทศไทยมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
คำว่า "สินค้าเกษตร" ให้หมายความรวมถึงของในตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 และรวมถึงของตามประเภทย่อย 2905.43 ประเภทย่อย 2905.44 ประเภท 33.01 ประเภท 35.01 ถึงประเภท 35.05 ประเภทย่อย 3809.10 ประเภทย่อย 3823.60 ประเภท 41.01 ถึงประเภท 41.03 ประเภท 43.01 ประเภท 50.01 ถึงประเภท 50.03 ประเภท 51.01 ถึงประเภท 51.03 ประเภท 52.01 ถึงประเภท 52.03 และประเภท 53.01 ถึงประเภท 53.02
(1.2) ของนอกเหนือจากของตาม (1.1) ต้องเป็นของที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศผู้ส่งออกทั้งหมด หรือใช้วัตถุดิบในประเทศผู้ส่งออกประเทศเดียวหรือรวมกับวัตถุดิบจากประเทศไทยมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
(2) ผู้นำของเข้าต้องแสดงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตาม (1) เว้นแต่ของที่มีราคา เอฟ.โอ.บี ไม่เกินสองร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารรับรองของผู้ส่งของออกซึ่งรับรองว่าของดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดในสหภาพพม่า
(3) ผู้นำของเข้าต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่า ของที่นำเข้ามีการใช้สัดส่วนของวัตถุดิบถูกต้องตรงตาม (1.1) หรือ (1.2)
(4) ผู้นำของเข้าต้องสำแดงรหัสอ้างอิง AISP ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ใว้ในต้นฉบับและสำเนาใบขนสินค้าทุกฉบับ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update