กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) ข้อที่ 1-12

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"ประกาศการลงทุน" หมายความว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 2 ให้เพิ่มนิยาม คำว่า "องค์กรระหว่างประเทศ" ใน ข้อ 2 แห่งประกาศการลงทุน
"องค์กรระหว่างประเทศ" หมายความว่า World Bank หรือ Asian Development Bank (ADB) หรือ International Finance Corporation (IFC)"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (12) ของ ข้อ 3 แห่งประกาศการลงทุนและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(12) ให้กู้ยืมโดยมีธนาคารหรือองค์กรระหว่างประเทศค้ำประกัน"
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4) และ (5) ของ ข้อ 4 แห่งประกาศการลงทุน
"(4) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กรระหว่างประเทศ
"(5) ซื้อพันธบัตรหรือตั๋วเงินซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่งประกาศการลงทุนและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 ห้ามบริษัทให้กู้ยืมตาม ข้อ 3 (11) (14) (15) (16) ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตาม ข้อ 3 (22) หรือให้เช่าซื้อรถตาม ข้อ 3 (23) แก่นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นในบริษัท หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทรายหนึ่งหรือหลายรายถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของทุนทั้งหมด
(2) นิติบุคคลนั้นถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของทุนทั้งหมด
การถือหุ้นตาม (1) และ (2) ข้างต้น ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้นับรวมการถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นในลักษณะที่ระบุไว้ใน ข้อ 7 (1) ถึง (6) ด้วย
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในฐานะผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในฐานะผู้แทนของบริษัทเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลนั้น ให้บริษัทรายงานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการและผู้บริหารระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมาอีก 2 ระดับ"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 แห่งประกาศการลงทุนและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 8 การลงทุนซื้อหุ้น หุ้นกู้ของบริษัทจำกัด หรือหน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรายใดรายหนึ่งตาม ข้อ 3 (8) การให้กู้ยืมตาม ข้อ 3 (14) ถึง (19) การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตาม ข้อ 3 (22) และการให้เช่าซื้อรถตาม ข้อ 3 (23) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วให้บริษัทลงทุนแก่บุคคลนั้นได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่
(1) การซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย ในกรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยนั้น หรือการซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกิจการหรือรับโอนกิจการตาม ข้อ 16 (1)
(2) การซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเฉพาะการประกันภัยต่อตาม ข้อ 16 (2)
(3) การซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน โดยใช้เงินกองทุนส่วนเกินตามส่วนที่ 15"
 
  ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 10/1 และ ข้อ 10/2 แห่งประกาศการลงทุน
" ข้อ 10/1 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามประกาศนี้ บริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการ การควบคุมความเสี่ยง และขบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และบริษัทจะต้องกำหนดนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ตามมาตรฐานขององค์กรที่นายทะเบียนยอมรับหรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
การบริหารจัดการ การควบคุมความเสี่ยงและขบวนการตัดสินใจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
" ข้อ 10/2 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามประกาศนี้ ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการลงทุนแทนบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดำเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 13 แห่งประกาศการลงทุนและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 13 การซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจตาม ข้อ 3 (4) หรือการซื้อหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนตาม ข้อ 3 (5) บริษัทจะซื้อได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทจะซื้อได้โดยไม่จำกัดจำนวน
(2) กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายในแต่ละรุ่น เว้นแต่หุ้นกู้ที่กำหนดสิทธิของผู้ถือให้ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนหุ้นกู้นั้นที่ออกจำหน่ายในแต่ละรุ่น
การซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการซื้อหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน (2) ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน และในการยื่นขอรับความเห็นชอบ บริษัทต้องแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่า บริษัทมีระบบงานควบคุมภายใน มีการจัดการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
บริษัทจะซื้อพันธบัตร หุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนทั้งหมดที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันได้รายละไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท
ทั้งนี้ การซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ตาม (1) และ (2) บริษัทจะซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 15 แห่งประกาศการลงทุนและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ตั๋วเงินนั้นต้องเป็นตั๋วเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (issuer rating) หรือเป็นตั๋วเงินที่มีธนาคาร บรรษัทเงินทุน องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทประกันชีวิต บริษัทจำกัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (issuer rating) เป็นผู้สั่งจ่าย เป็นผู้ออก เป็นผู้รับรองหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด
ทั้งนี้ ตั๋วเงินหรือบริษัทจำกัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น ต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB หรือเทียบเท่า โดยสถาบันจัดอันดับที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่งประกาศการลงทุนและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 16 การซื้อหุ้น หุ้นกู้ของบริษัทจำกัด หรือหน่วยลงทุนตาม ข้อ 3 (8) บริษัทจะซื้อได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) การซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และเมื่อรวมกันทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่
(1.1) กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะผ่อนผันให้บริษัทซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นส่วนที่เกินภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ซื้อ
(1.2) กรณีซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกิจการหรือรับโอนกิจการที่ทำให้จำนวนบริษัทประกันชีวิตลดลง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(2) การซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดนอกจาก (1) บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และเมื่อรวมกันทุกบริษัทจำกัดแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเฉพาะการประกันภัยต่อ จะซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันวินาศภัย โดยส่วนรวมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน
(3) การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด โดยบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นกู้นั้นต้องไม่เป็นบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจะซื้อได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(3.1) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB- หรือเทียบเท่า โดยสถาบันจัดอันดับที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายในแต่ละรุ่น
(3.2) หุ้นกู้มีประกันทั้งจำนวน (Fully Secured Debentures) บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายในแต่ละรุ่น
การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำกัดที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน (3.1) หรือ (3.2) ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน และในการยื่นขอรับความเห็นชอบ บริษัทต้องแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่า บริษัทมีระบบงานควบคุมภายใน มีการจัดการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
การซื้อหุ้นกู้ตาม (3) นี้ และการซื้อตั๋วเงินของบริษัทจำกัดตาม ข้อ 15 เมื่อรวมกันทุกบริษัทจำกัดแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท
(4) การซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะซื้อได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(4.1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมบริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด ของแต่ละกองทุนรวม
(4.2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวม
(4.3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนอกจาก (4.1) และ (4.2) บริษัทจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวม
การซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน (4.1) (4.2) หรือ (4.3) ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน และในการยื่นขอรับความเห็นชอบ บริษัทต้องแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่า บริษัทมีระบบงานควบคุมภายใน มีการจัดการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
การซื้อหน่วยลงทุนตาม (4) นี้ เมื่อรวมทุกบริษัทจัดการกองทุนแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท
ทั้งนี้ การซื้อหุ้นตาม (1) (2) หุ้นกู้ตาม (3) และหน่วยลงทุนตาม (4) บริษัทจะซื้อรวมกันได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของสินทรัพย์ของบริษัท และจะซื้อได้ในราคา ดังนี้
(ก) ถ้าเป็นการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์บริษัทจะซื้อใน หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ แต่ถ้าซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ต้องซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาปิดครั้งหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่ภายในเจ็ดวันก่อนวันที่ซื้อ
(ข) ถ้าเป็นการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุนที่อยู่ระหว่างการขอนำหลักทรัพย์นั้น ไปจดทะเบียนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป หรือราคาประกันการจำหน่ายโดยสถาบันการเงิน
(ค) ถ้าเป็นการซื้อหุ้นนอกจาก (ก) และ (ข) บริษัทจะซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ หรือราคาตามมูลค่าของหุ้นตามบัญชีงบดุลครั้งสุดท้ายของบริษัทจำกัดที่ออกหุ้นนั้น แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนหรือเป็นการซื้อหุ้นตาม (1.2)
(ง) ถ้าเป็นการซื้อหุ้นกู้นอกจาก (ก) และ (ข) ในกรณีเป็นหุ้นกู้ออกใหม่บริษัทจะซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นอกจากนั้นให้ซื้อได้ในราคาที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
(จ) ถ้าเป็นการซื้อหน่วยลงทุนนอกจาก (ก) และ (ข) บริษัทจะซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประกาศขายต่อบุคคลทั่วไปที่บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้เสนอขาย เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน"
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 35/1 แห่งประกาศการลงทุนและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 35/1 การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายนอกราชอาณาจักรตาม ข้อ 4 (3) การซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กรระหว่างประเทศตาม ข้อ 4 (4) และการซื้อพันธบัตรหรือตั๋วเงินซึ่งออกโดยรัฐบาลต่างประเทศตาม ข้อ 4 (5) บริษัทจะซื้อได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน และในการนี้นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
ทั้งนี้ รัฐบาลต่างประเทศนั้นจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (issuer rating) ไม่ต่ำกว่า BBB หรือเทียบเท่า โดยสถาบันจัดอันดับที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์"

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 12 ในกรณีที่บริษัทใดว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการลงทุนแทนบริษัทก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update