กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์[1] ข้อที่ 1-3

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ให้เรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับข้าวโพดตามประเภทย่อย 1005.90 ในภาค 2 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เฉพาะที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยเมื่อคำนวณค่าอากรตามอัตราตามสภาพแล้ว ถ้าค่าอากรดังกล่าวเทียบเป็นร้อยละของราคาสูงกว่าร้อยละ 20 ให้เรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.43 ของค่าอากรอันพึงต้องเสีย
ข้อ 3 การเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นตามประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update