กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การลดอัตราศุลกากรสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์[1]

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ลดอัตราอากรสำหรับข้าวโพดตามประเภทย่อย 1005.90 ในภาค 2 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เฉพาะที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีในโควตา (แบบ ร. 2) ซึ่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ โดยเมื่อคำนวณค่าอากรตามอัตราตามสภาพแล้ว ถ้าค่าอากรดังกล่าวเทียบเป็นร้อยละของราคาสูงกว่าร้อยละ 20 ให้ลดลงเหลือเทียบเท่าร้อยละ 20


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update