กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) ข้อที่ 1-2

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (18) ของ ข้อ 3 ของ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546
"(18) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานนำเข้ามาเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การยกเว้นอากรรวมทั้งการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (18) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ของที่จะได้รับการยกเว้นอากรต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าเป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้ของที่นำเข้าจากต่างประเทศในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
(ข) ผู้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด และตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update