กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดท้องที่และให้บังคับใช้บทบัญญัติ หมวด 3 ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศกำหนดท้องที่และให้บังคับใช้บทบัญญัติหมวด 3 ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 2 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดท้องที่และให้บังคับใช้บทบัญญัติหมวด 3 ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 1 - 76 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. จังหวัดลพบุรี
3. จังหวัดอ่างทอง
4. จังหวัดสระบุรี
5. จังหวัดปทุมธานี
6. จังหวัดชลบุรี
7. จังหวัดจันทบุรี
8. จังหวัดระยอง
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา
10. จังหวัดนครราชสีมา
11. จังหวัดศรีสะเกษ
12. จังหวัดชัยภูมิ
13. จังหวัดขอนแก่น
14. จังหวัดมหาสารคาม
15. จังหวัดสกลนคร
16. จังหวัดกาฬสินธุ์
17. จังหวัดเชียงใหม่
18. จังหวัดเชียงราย
19. จังหวัดลำปาง
20. จังหวัดแพร่
21. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22. จังหวัดพิษณุโลก
23. จังหวัดอุทัยธานี
24. จังหวัดนครปฐม
25. จังหวัดกาญจนบุรี
26. จังหวัดเพชรบุรี
27. จังหวัดราชบุรี
28. จังหวัดสมุทรสาคร
29. จังหวัดนครศรีธรรมราช
30. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
31. จังหวัดระนอง
32. จังหวัดพังงา
33. จังหวัดสงขลา
34. จังหวัดนราธิวาส
35. จังหวัดปัตตานี
36. จังหวัดสตูล
37. กรุงเทพมหานคร
38. จังหวัดสมุทรปราการ
39. จังหวัดนนทบุรี
40. จังหวัดสิงห์บุรี
41. จังหวัดชัยนาท
42. จังหวัดนครนายก
43. จังหวัดปราจีนบุรี
44. จังหวัดตราด
45. จังหวัดอุบลราชธานี
46. จังหวัดสุรินทร์
47. จังหวัดบุรีรัมย์
48. จังหวัดยโสธร
49. จังหวัดอำนาจเจริญ
50. จังหวัดร้อยเอ็ด
51. จังหวัดมุกดาหาร
52. จังหวัดหนองบัวลำภู
53. จังหวัดอุดรธานี
54. จังหวัดนครพนม
55. จังหวัดลำพูน
56. จังหวัดพะเยา
57. จังหวัดนครสวรรค์
58. จังหวัดกำแพงเพชร
59. จังหวัดสุโขทัย
60. จังหวัดเพชรบูรณ์
61. จังหวัดพิจิตร
62. จังหวัดสุพรรณบุรี
63. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64. จังหวัดสมุทรสงคราม
65. จังหวัดภูเก็ต
66. จังหวัดชุมพร
67. จังหวัดกระบี่
68. จังหวัดตรัง
69. จังหวัดยะลา
70. จังหวัดพัทลุง
71. จังหวัดสระแก้ว
72. จังหวัดหนองคาย
73. จังหวัดเลย
74. จังหวัดน่าน
75. จังหวัดตาก
76. จังหวัดอุตรดิตถ์"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ให้ท้องที่ตามประกาศนี้ ลำดับที่ 1-36 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2546 และท้องที่ลำดับที่ 37-76 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2546 เป็นต้นไป"


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update