กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 40)

โดยที่ มาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 บัญญัติให้การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปฏิบัติต่อไปพลางก่อนจนกว่ารัฐมนตรีจะได้ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเษกษาเป็นท้องที่ไป บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นผู้ปฏิบัติต่อไป
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 จึงให้ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายที่ดินในท้องที่กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update