กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพลังงาน
:: เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ข้อที่ 1-2

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงประกาศกำหนดเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 85+200 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ในท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ระยอง) ท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผ่านท้องที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ช่วงที่ 1 มีขนาดความกว้างของเขต 5 เมตร และความยาวของเขต 100 เมตร วางอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(2) ช่วงที่ 2 มีขนาดความกว้างของเขต 4 เมตร และความยาวของเขต 5,200 เมตร วางอยู่ในเขตถนน ช.บ. 2057 ตอนแยกทางหลวง 3138 - บ้านเขาหินลาด ท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(3) ช่วงที่ 3 มีขนาดความกว้างของเขต 5 เมตร และความยาวของเขต 30,500 เมตร วางอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตำบลตาสิทธิ์ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(4) ช่วงที่ 4 มีขนาดความกว้างของเขต 10 เมตร และความยาวของเขต 4,800 เมตร วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ข้อ 2 สถานีควบคุมระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตั้งอยู่ตามแนวเขตระบบการขนส่งทางปิโตรเลียมทางท่อข้อที่ 1 มี 2 สถานี ดังนี้
(1) สถานีควบคุมระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(2) สถานีควบคุมระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 1-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update