กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ไว้ นั้น
เนื่องจากได้มีการกำหนดให้พาณิชยกิจบางประเภทที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัดเป็นพาณิชยกิจที่อยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังกล่าวต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ทราบหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจของกิจการนั้นๆ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการกำหนดให้พาณิชยกิจบางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ข้อความนี้แทน
" ข้อ 5 ให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในเขตอำเภอที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นตั้งอยู่ และให้มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจได้ทุกท้องที่ในเขตจังหวัดนั้นสำหรับการประกอบพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้
(1) การขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(2) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(3) การประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ ดังต่อไปนี้
(ก) ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(ข) บริการอินเตอร์เน็ต
(ค) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(4) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้นเป็นนายทะเบียนพาณิชย์ และให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่ไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามลำดับต่อไปนี้เป็นนายทะเบียนพาณิชย์และมีอำนาจหน้าที่ตามนัย ข้อ 5 ข้างต้น คือ พาณิชย์จังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด สำหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปในสังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเรียงตามลำดับอาวุโส สำหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้"


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update