กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ ดังต่อไปนี้ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
(1) ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(2) บริการอินเตอร์เน็ต
(3) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(4) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ข้อ 4 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม ข้อ 3 ผู้ประกอบการพาณิชยกิจที่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครให้จดทะเบียนพาณิชย์ได้ ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศและมาตั้งสำนักงานสาขาประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สำนักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ใดให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น
ข้อ 5 การจดทะเบียนพาณิชย์ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update