กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 17)
:: เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับ ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (59) (60) และ (61) ของ ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539
"(59) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
"(60) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
"(61) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด"
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้ คือ
"(59) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
"(60) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
"(61) ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update