กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ข้อที่ 1-7

ด้วยในปัจจุบันวิทยาการด้านการแพทย์ได้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย ทัศนมาตรศาสตร์อำนวยประโยชน์ให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้มีโอกาสรับการดูแลที่ถูกต้อง ในต่างประเทศได้มีการยอมรับและมีกฎหมายรับรองนักทัศนมาตรให้สามารถทำการประกอบโรคศิลปะได้ ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรับรองทัศนมาตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นว่าควรกำหนดให้มีการรับรองทัศนมาตรศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือก ในการรับบริการด้านสายตาที่มีมาตรฐาน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจ มาตรา 7 และ มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงออกประกาศรับรองทัศนมาตรศาสตร์ โดยให้ยื่นคำขอหนังสืออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะ การออกหนังสืออนุญาต เงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะและการควบคุมการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ดังนี้
ข้อ 1 "ทัศนมาตร" หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็นโดยใช้เครื่องมือที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และแก้ไขฟื้นฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา โดยไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของการหักเหของแสง และไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด และไม่รวมถึงการใช้เลเซอร์ ชนิดต่าง ๆ ด้วย
ข้อ 2 คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอหนังสืออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ คือ
2.1 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะรับรอง
2.3 เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะประกาศกำหนด
ข้อ 3 การขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด โดยยื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้มีระยะเวลาสองปี และสามารถต่ออายุได้คราวละไม่เกินสองปี
ข้อ 4 บุคคลที่ได้รับหนังสืออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์จะต้องทำการประกอบโรคศิลปะตาม มาตรา 37 และต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตาม มาตรา 38 โดยอนุโลม และเป็นไปตามที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจะกำหนดในหนังสืออนุญาต
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ 6 หากมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ 7 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update