กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง ผลการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2546

ตามที่ได้มี ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 118) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7216.33 ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ เป็นสินค้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในอัตราที่กำหนดสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรไว้ และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุนได้ประชุมวินิจฉัยผลการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาด ตามคำขอของอุตสาหกรรมภายในและมีมติให้ยุติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าว ตาม ข้อ 15 และ 17.2 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษซึ่งสินค้านำเข้าเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุน พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศผลการทบทวน ดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้น
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ เป็นผลมาจากการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ซึ่งครบกำหนด 5 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และก่อนที่จะครบกำหนดดังกล่าวอุตสาหกรรมภายใน คือ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ได้ยื่นคำขอให้ทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวต่อไปอีก โดยแสดงเหตุผลและข้อมูลประกอบว่าหากยุติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจะทำให้มีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทำให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาคำขอ และมีมติเห็นควรให้เปิดการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
2. สินค้าที่ทบทวน
สินค้าที่ทบทวน คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H (Angles Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel: H Sections) พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7216.33 ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์
3. ระยะเวลาของการทบทวน
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2544
4. ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
4.1 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกของโปแลนด์
- บริษัท Huta Katowice
- บริษัท Stalexport
4.2 อุตสาหกรรมภายใน
- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
4.3 ผู้นำเข้าไทยจำนวน 43 ราย
4.4 รัฐบาลโปแลนด์
5. ผู้ตอบแบบสอบถาม
5.1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งประกาศเปิดการทบทวนและแบบสอบถามให้รัฐบาลโปแลด์ และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกโปแลนด์ โดยกำหนดให้ส่งแบบสอบถามคืนภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ปรากฏว่าไม่มีผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
5.2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2545 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งประกาศเปิดการทบทวน และแบบสอบถามให้กับอุตสาหกรรมภายใน 1 ราย โดยกำหนดให้ส่งแบบสอบถามคืนภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545 จัดส่งให้ผู้นำเข้าที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างจำนวน 10 รายได้แก่ บริษัท พิสุทธิ์โกมล จำกัด บริษัท พิสุทธิ์โชติ จำกัด บริษัท ลีไทยมุ้ย 1991 จำกัด บริษัท เกรียงไกร สตีล อิมปอร์ต จำกัด บริษัท ต. วรคุณ จำกัด บริษัท ดูสยาม จำกัด บริษัท ลีฟา ไออ้อน จำกัด บริษัท จิวัฒนา จำกัด บริษัท โลหะไพศาลวานิช จำกัด และบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จำกัด โดยกำหนดให้ส่งแบบสอบถามคืนภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ปรากฏว่ามีเพียงอุตสาหกรรมภายในที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
6. ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน
ในการพิจารณาทบทวน กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาข้อมูลจาก
(1) ผู้ยื่นคำขอได้แก่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
(2) ผู้ใช้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
(3) สถิติจากกรมศุลกากรของไทย
(4) สถิติจากสำนักงานสถิติกลางโปแลนด์
7. ผลการทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาทบทวนว่าการยุติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์จะทำให้มีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทำให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีกหรือไม่ โดยสรุปผลการทบทวนได้ ดังนี้
1. ในช่วงระยะเวลาการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ ไม่มีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากโปแลนด์เลย ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่าไม่มีการทุ่มตลาดจากโปแลนด์ และไม่เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
2. เมื่อพิจารณาว่าการทุ่มตลาดอาจฟื้นคืนมาอีกหรือไม่หากยุติการใช้มาตรการสรุปได้ว่าหากยุติการ ใช้มาตรการอาจมีการทุ่มตลาดจากโปแลนด์ ขึ้นอีก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในได้
อย่างไรก็ดีจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่มีอยู่ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการทุ่มตลาดจะฟื้นขึ้นมาอีก กรมการค้าต่างประเทศจึงเห็นควรให้ยุติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์
8. ผลการวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาผลการทบทวนของกรมการค้าต่างประเทศแล้ว และมีมติว่าให้ยุติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์
9. การเปิดเผยรายละเอียดในการทบทวน
ตาม ข้อ 5.2 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษซึ่งสินค้านำเข้าเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539 ผู้ยื่นคำขอ ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกจากต่างประเทศสามารถยื่นคำร้องขอทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ที่ใช้เป็นฐานในการทบทวนได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-4738-40 โทรสาร 0-2547-4741 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update