กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
:: เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ข้อที่ 1-5

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 7 (1) (2) และ (3) แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของทางราชการได้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีอำนาจและหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
1.1 กำกับดูแลกิจการพลังงานในการให้สัมปทาน การสำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขายและจำหน่ายปิโตรเลียม
1.2 จัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม
1.3 พิจารณาสิทธิ ประสาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพันต่อรัฐ
1.4 สำรวจและประเมินศักยภาพถ่านหินและหินน้ำมัน
1.5 วิจัย พัฒนา เชื้อเพลิงธรรมชาติ
1.6 ประสานความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาค
1.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กรภายใน สรุปได้ดังนี้
2.1 สำนักงานเลขานุการกรม ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง และฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์
2.2 กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และกลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
2.3 กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกอบด้วย กลุ่มแผนการจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กลุ่มแผนพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกลุ่มติดตามและประเมินผล
2.4 สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม ประกอบด้วย ส่วนกำกับการสำรวจและผลิต ส่วนจัดเก็บรายได้ ส่วนสัมปทานปิโตรเลียม และส่วนส่งเสริมการประกอบการ
2.5 สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกอบด้วย กลุ่มงานประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ กลุ่มงานวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยเชื้อเพลิงธรรมชาติ กลุ่มงานพัฒนาแหล่งถ่านหิน กลุ่มงานวิศวกรรมระบบและมาตรฐานทางเทคนิค กลุ่มงานวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ข้อ 3 อำนาจและหน้าที่ที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สรุปได้ดังนี้
3.1 สำนักงานเลขานุการกรม
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
(ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(จ) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของกรม
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
3.2 กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
(ก) ศึกษา จัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม และพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน
(ข) กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานและจัดเก็บรายได้ขององค์กรร่วมจากการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม
(ค) ศึกษา จัดทำความตกลงเพื่อกำหนดรูปแบบในการบริหารจัดการพื้นที่พัฒนาร่วมและพื้นที่ทับซ้อน รวมทั้งรูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายไทย เพื่อพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนและพื้นที่พัฒนาร่วม
3.3 กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน แนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน แนวทางและกลยุทธ์การบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(ค) จัดทำงบประมาณ แผนงานและติดตามประเมินผลงาน/โครงการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
3.4 สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
(ก) กำกับดูแลการสำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขายและจำหน่ายปิโตรเลียม
(ข) ตรวจสอบค่าใช้จ่าย จัดเก็บรายได้รัฐ ได้แก่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและผลประโยชน์อื่นใดจากการให้สัมปทานปิโตรเลียม
(ค) ให้และบริหารจัดการสัมปทานปิโตรเลียมตามสัญญาข้อผูกพันและกฎหมาย
(ง) ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบการปิโตรเลียมตามข้อกำหนดในสัญญาและกฎหมาย
3.5 สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและปริมาณสำรองแหล่งปิโตรเลียม
(ข) สำรวจ ประเมินศักยภาพและปริมาณสำรองแหล่งถ่านหินและหินน้ำมัน
(ค) ศึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
(ง) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(จ) กำหนดและติดตามประเมินผลระบบและมาตรฐานทางเทคนิคในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(ฉ) กำหนดและติดตามประเมินผลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
(ช) วางระบบและจัดเก็บข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ข้อ 4 วิธีการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สรุปได้ดังนี้
4.1 ดำเนินการออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม
4.2 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านปริมาณงานและปริมาณเงินที่ผู้ยื่นขอสัมปทานเสนอให้แก่รัฐ เพื่อพิจารณาเสนอให้ออกสัมปทานปิโตรเลียมให้แก่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4.3 กำกับดูแลการสำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขายและจำหน่ายปิโตรเลียม
4.4 พิจารณาคำขออนุญาตดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของผู้รับสัมปทานตามกฎหมายปิโตรเลียม
4.5 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและจัดเก็บรายได้รัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
4.6 ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบการตามข้อกำหนดในสัญญาและกฎหมาย
4.7 ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิต
4.8 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน รายได้ปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไร ตลอดจนจัดเก็บรายได้ส่วนที่เป็นของรัฐบาลไทยเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.9 ศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อจัดเตรียมท่าที แนวทาง กลยุทธ์และกำหนดยุทธศาสตร์ในการเจรจาแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
4.10 ศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมาย ระบบการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่คาบเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการฝ่ายไทยเพื่อพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อน และพื้นที่พัฒนาร่วมตลอดจนประสานนโยบายด้านบริหารจัดการร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.11 ส่งเสริมการประกอบการในพื้นที่พัฒนาร่วมและพื้นที่อื่นๆ
4.12 กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรร่วม และการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนาร่วม
4.13 ประเมินศักยภาพและปริมาณสำรองแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.14 วิเคราะห์ วิจัยเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อทราบคุณสมบัติ ประเมินคุณภาพ กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม และป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
4.15 ให้บริการข้อมูลด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.16 ประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
4.17 จัดทำ ติดตามผล แผนงาน แผนปฏิบัติงาน และกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ข้อ 5 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชั้น 1 และฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2202-3559 โทรสาร 0-2644-4835


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546
::(ลงชื่อ) นภดล มัณฑะจิตร อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update