กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
:: เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เพื่อให้การจัดระบบข้อมูลข่าวสารบุคคลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นไปตาม มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงกำหนดการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และจะยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจำเป็น โดยจะตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ และประกาศเพื่อให้ทราบกันโดยทั่วไป ดังนี้
1. ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
1.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยเก็บข้อมูลตลอดอายุราชการรวมถึงการรับบำเหน็จบำนาญ
1.2 ผู้ประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
2. ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
2.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้เก็บข้อมูลประวัติส่วนบุคคลพร้อมประวัติการศึกษา การรับราชการ และการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.2 ผู้ประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้เก็บข้อมูลคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ประวัติการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการยกเลิกการประกอบกิจการตามกฎหมาย
3. ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
3.1 ข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ผู้ใช้ข้อมูล : ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารบุคคล และการพัฒนาบุคลากร
3.2 ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ผู้ใช้ข้อมูล : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
4. วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
4.1 ข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ จะกำหนดวิธีการดังนี้
(1) กรณีเป็นบุคคลภายในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะต้องลงทะเบียนแสดงชื่อ ชื่อสกุล หน่วยงานในสังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หมายเลขโทรศัพท์ และวัตถุประสงค์ของผู้ขอข้อมูล
(2) กรณีเป็นบุคคลหรือหน่วยงานสังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะต้องทำเป็นหนังสือ แจ้งความประสงค์ในการขอตรวจดู และวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้
(3) สำหรับสถานที่การขอข้อมูลหรือขอตรวจดูข้อมูล คือ สำนักงานเลขานุการกรม
4.2 ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จะกำหนดวิธีการดังนี้
(1) ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์ในการตรวจดู วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และดำเนินการตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(2) สำหรับสถานที่การขอข้อมูลหรือขอตรวจดูข้อมูล คือ สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือคัดสำเนาเอกสารข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. วิธีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
5.1 ข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ผู้เป็นเข้าของข้อมูลโดยตรง หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
5.2 ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามกฎหมาย เป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. แหล่งที่มาของข้อมูล
6.1 ข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
(1) ข้อมูลภายใน เป็นไปตามระบบการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ข้อมูลภายนอก จากเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.2 ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เป็นไปตามเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นภดล มัณฑะจิตร อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update