กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการขนส่งทางบก
:: เรื่อง อัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของในส่วนพื้นที่โรงอาหาร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 115 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ ที่ดำเนินการโดยกรมการขนส่งทางบกตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ไว้ดังต่อไปนี้
1. อัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของในส่วนพื้นที่โรงอาหาร เป็นดังนี้
อัตราค่าบริการ (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547 43 แต่ไม่เกิน 174
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548 43 แต่ไม่เกิน 201
2. ค่าบริการตาม 1. ไม่รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ อันเกิดจากการใช้ของผู้ใช้บริการ เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update