กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการขนส่งทางบก
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการอาคารที่พักและโรงอาหารภายในสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับ ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ว่าด้วยการบริหารและการใช้สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2542 กรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการอาคารที่พัก และโรงอาหารภายในสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การใช้บริการอาคารที่พัก ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่เล่นการพนัน
(2) ไม่ส่งเสียงดังเกินควร หรือกระทำการใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
(3) ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
(4) ไม่ประกอบอาหารภายในอาคารที่พักหรือห้องพัก
(5) ไม่นำอาวุธ น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุอันตรายหรือสิ่งของผิดกฎหมายอื่นใดเข้าไปภายในอาคารที่พักหรือใช้อาคารที่พักเป็นที่กระทำการผิดกฎหมาย
(6) ไม่สูบบุหรี่ เสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่นภายในอาคารที่พัก
(7) ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่จัดไว้
(8) ไม่นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปภายในอาคารที่พัก
ข้อ 2 การให้บริการโรงอาหาร ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
(2) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไม่เกินอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(3) จัดให้มีประกาศหรือป้ายบอกราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามรูปแบบและขนาดที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบในที่เปิดเผย เพื่อให้ผู้ใช้บริการมองเห็นได้โดยชัดเจน พร้อมจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ให้เพียงพอ หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(4) ไม่จำหน่ายสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น
(5) จัดให้มีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ติดไว้ตามจุดต่างๆ ในที่เปิดเผยภายในโรงอาหาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการเห็นได้โดยชัดเจน
ข้อ 3 การใช้บริการโรงอาหาร ต้องปฏิบัติตามความใน ข้อ 1 (2) (3) (6) (7) และ (8) โดยอนุโลม
ข้อ 4 นอกจากจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการห้องพัก การให้บริการโรงอาหาร และการใช้บริการโรงอาหารเพิ่มเติมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update