กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง การจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ประจำปี 2546 พ.ศ. 2546

ตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำมันถั่วเหลือง ปี 2546 พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้การจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาสำหรับปี 2546 จำนวน 2,269 ตัน ให้เป็นไปตามรายชื่อที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปแจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ นั้น
บัดนี้ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปได้แจ้งรายชื่อผู้ขอรับการจัดสรรแล้วกรมการค้าต่างประเทศ จึงพิจารณาจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาสำหรับปี 2546 ดังนี้


 ลำดับที่  ผู้ได้รับจัดสรร  ปริมาณจัดสรร (ตัน)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.


 บริษัท มหาชัยมารีนโปรดักส์ จำกัด
 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
 บริษัท สมุยฟู้ดส์ จำกัด
 บริษัท อาร์เอสแคนเนอรี่ จำกัด
 บริษัท รอแยลแคนนิ่ง จำกัด
 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ้ง แอนด์แคนนิ่ง จำกัด
 รวม


 100
 100
 300
 736
 200
 150
 150
 1,736

:: ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update