กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 6.2 ข้อ 9 และ ข้อ 10 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่มไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรรโควตากองกลางต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รับอนุญาตและสามารถผลิตสินค้ารายการที่ขอรับจัดสรรนั้นได้
ข้อ 2 กรณีที่เป็นรายการที่มีระดับการใช้โควตาสูงและรายการที่มีระดับการใช้โควตาปานกลาง
2.1 การยื่นขอรับจัดสรรโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่มทุกประเทศทุกรายการสินค้า ให้ใช้แบบพิมพ์ สท. 3 และซองของกรมการค้าต่างประเทศ เว้นแต่การยื่นขอรับจัดสรรโควตาหน่วยตารางเมตรส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้แบบพิมพ์ สท. 3/1 และซองของกรมการค้าต่างประเทศ โดยแบบพิมพ์และซองต้องยื่นเป็นชุดสีเดียวกันตามสีที่กำหนด ดังนี้
สีฟ้า ใช้สำหรับยื่นขอโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม ประเทศแคนาดา
สีชมพู ใช้สำหรับยื่นขอโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม สหภาพยุโรป
สีเหลือง ใช้สำหรับยื่นขอโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม หน่วยรายการสินค้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
สีขาว ใช้สำหรับยื่นขอโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม หน่วยตารางเมตร ประเทศสหรัฐอเมริกา
การกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์และซองให้ใช้วิธีการพิมพ์เท่านั้น โดยจะต้องพิมพ์รายละเอียด ข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน และต้องพิมพ์ชื่อผู้รับสินค้าเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังลงในแบบพิมพ์ สท.3 ด้วย และให้ใช้คำขอ 1 คำขอ ต่อ 1 รายการสินค้า แล้วใส่ซอง 1 คำขอ ต่อ 1 ซอง ปิดผนึกแล้วให้ยื่นคำขอดังกล่าวที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ยื่นขอในเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ สำหรับปี 2546 ดังนี้


 เดือนที่จัดสรร  วันยื่นขอรับจัดสรร  วันประกาศผลการจัดสรร

 เดือนที่ 2
 เดือนที่ 3-5
 เดือนที่ 7-8
 เดือนที่ 10-11
 เดือนที่ 6 เดือนที่ 9 และเดือนที่ 12


 วันที่ 7, 10 และ 11 ของเดือนที่ 2
 วันทำการวันแรกและวันทำการที่สองของเดือนที่ 3-5
 วันทำการแรกและวันทำการที่สองของเดือนที่ 7-8
 วันทำการแรกและวันทำการที่สองของเดือนที่ 10-11
 -


 ภายในเดือนที่ 2
 ภายในเดือนที่ขอรับจัดสรร
 ภายในเดือนที่ขอรับจัดสรร
 ภายในเดือนที่ขอรับจัดสรร
 -2.2 การขอรับจัดสรรโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่มรายการ 338/339 รายการ 347/348 รายการ 351/651 รายการ 638/639 และรายการ 647/648 และรายการ 6 สหภาพยุโรป ผู้ขอรับจัดสรรต้องแนบหลักฐานเอกสารประกอบคำขอรับจัดสรร ดังนี้
สำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) ในกรณียังไม่มีสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่อนผันให้นำสำเนาสัญญาการซื้อขาย หรือสำเนาคำสั่งซื้อ หรือหลักฐานเอกสารอื่นซึ่งแสดงว่ามีการสั่งซื้อจากผู้นำเข้ามาแสดงก่อนได้ แต่ผู้ได้รับจัดสรรโควตาดังกล่าวต้องนำสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือหลักฐานแสดงการชำระเงินมาแสดงต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผลการจัดสรร
ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นต้องมีข้อความที่ระบุว่า เป็นการสั่งซื้อสินค้ารายการที่ขอรับจัดสรรดังกล่าว โดยให้ผู้ยื่นขอแสดงข้อความข้างต้นให้ปรากฏอย่างชัดเจนและต้องรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลของผู้ยื่นขอรับจัดสรร
2.3 กรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับจัดสรรตาม ข้อ 2.2 หากพบว่าเป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อว่ามีการซื้อขายจริง หรือมีการสั่งซื้อจากผู้นำเข้าจริง กรมการค้าต่างประเทศจะตัดสิทธิคำขอรับจัดสรรสินค้ารายการดังกล่าวของผู้ยื่นขอรายนั้น
2.4 การขอรับจัดสรรโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่มรายการใน ข้อ 2.2 การพิมพ์ชื่อผู้รับสินค้าแต่ละรายการในแบบพิมพ์ สท. 3 ให้ระบุชื่อผู้รับสินค้าไม่เกิน 3 ราย
2.5 การยกเลิกคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางจะต้องดำเนินการดังนี้
2.5.1 ถ้าเป็นการยกเลิกคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางโดยไม่ยื่นคำขอฉบับใหม่ ให้ทำหนังสือยกเลิกโดยยื่นที่กองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศไม่เกินวันทำการที่ 3 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นกำหนดในการยื่นคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางครั้งนั้น
2.5.2 ถ้าเป็นการยกเลิกคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางเพื่อยื่นคำขอใหม่ ให้ยื่นคำขอฉบับใหม่พร้อมกับแนบหนังสือขอยกเลิกคำขอฉบับเดิมโดยยื่นที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศไม่เกินกำหนดการยื่นคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางครั้งนั้น
ข้อ 3 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update