กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตากองกลางด้ายและผ้าผืน พ.ศ. 2546

ตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ข้อ 8.1.1 กำหนดการจัดสรรโควตากองกลางรายการที่มีระดับการใช้โควตาสูง และรายการที่มีระดับการใช้โควตาปานกลาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด และ ข้อ 8.2.1 ของระเบียบข้างต้น ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม ข้อ 4 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กำหนดการจัดสรรโควตากองกลางแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนที่ 1-8 ของปีโควตา และช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนที่ 9-12 ของปีโควตา นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 ของ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง โควตากองกลางด้ายและผ้าผืน พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"1.1 กรมการค้าต่างประเทศจะจัดสรรโควตากองกลางให้แก่ผู้ส่งออกด้ายและผ้าผืนรับอนุญาตเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เดือนที่ 1 - เดือนที่ 8 จัดสรรเดือนละ 1 ครั้ง
ช่วงที่ 2 เดือนที่ 9 และเดือนที่ 10 จัดสรรเดือนละ 1 ครั้ง เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 จัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตากองกลางสินค้าสิ่งทอ
"1.2 การยื่นขอรับจัดสรรโควตากองกลางด้ายและผ้าผืนปี 2546 ทุกประเทศ ทุกรายการสินค้า ให้ใช้แบบพิมพ์ สท. 3 และซองของกรมการค้าต่างประเทศ โดยแบบพิมพ์และซองต้องยื่นเป็นชุดสีเดียวกันตามสีที่กำหนดคือ สีเขียว
การกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์และซองให้ใช้วิธีการพิมพ์เท่านั้นโดยจะต้องพิมพ์รายละเอียดข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจนและให้ใช้คำขอ 1 คำขอ ต่อ 1 รายการสินค้า แล้วใส่ซอง 1 คำขอ ต่อ 1 ซอง ปิดผนึก แล้วให้ยื่นคำขอดังกล่าวที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ยื่นขอในเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ ดังนี้


 ลำดับ  เดือนที่จัดสรร  วันยื่นขอรับจัดสรร  วันประกาศผลการจัดสรร

 ช่วงที่ 1

 ช่วงที่ 2 2
 3-8
 9-10
 11-12


 วันที่ 7, 10 และ 11 ของเดือนที่ 2
 วันทำการแรกและวันทำการที่สองของเดือนที่ 3-8
 วันทำการแรกและวันทำการที่สองของเดือนที่ 9-10
 -


 ภายในเดือนที่ 2
 ภายในเดือนที่ขอรับจัดสรร
 ภายในเดือนที่ขอรับจัดสรร
 -"1.3 การยกเลิกคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1.3.1 ถ้าเป็นการยกเลิกคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางโดยไม่ยื่นคำขอฉบับใหม่ ให้ทำหนังสือยกเลิกโดยยื่นที่กองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศไม่เกินวันทำการที่ 3 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นกำหนดในการยื่นคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางครั้งนั้น
1.3.2 ถ้าเป็นการยกเลิกคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางเพื่อยื่นคำขอใหม่ ให้ยื่นคำขอฉบับใหม่พร้อมกับแนบหนังสือขอยกเลิกคำขอฉบับเดิมโดยยื่นที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศไม่เกินกำหนดการยื่นคำขอรับจัดสรรโควตากองกลางครั้งนั้น"
ข้อ 2 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update