กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-9

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 4.2 (1) ข้อ 6.1 ข้อ 7.1 และ ข้อ 10 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรร การส่งออก การขอหนังสือรับรองการส่งออก และการแจ้งคืนโควตาหลักเครื่องนุ่งห่มไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรรโควตาหลัก
1.1 ต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตและสามารถผลิตสินค้ารายการที่ขอรับจัดสรรนั้นได้
1.2 เป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตที่เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ข้อ 2 การจัดสรรโควตาหลักจะจัดสรรให้ตามประวัติการส่งออกสุทธิของโควตาหลักในรอบปีที่ผ่านมาก่อน หากยังมีโควตาคงเหลือจึงจะนำมาจัดสรรให้ตามประวัติการส่งออกสุทธิของโควตาประเภทอื่นในรอบปีที่ผ่านมา ในกรณีที่ประวัติการส่งออกสุทธิดังกล่าวมีปริมาณเกินกว่าปริมาณโควตาที่คงเหลือ จะจัดสรรให้โดยปรับลดประวัติการส่งออกนั้นลงตามสัดส่วนโควตาคงเหลือ
ข้อ 3 ในระหว่างการจัดสรรโควตาหลักเครื่องนุ่งห่มยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตจะขอใช้โควตาหลักล่วงหน้าก่อนก็ได้ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้าได้ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 70 ของประวัติการส่งออกโควตาหลักที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณโควตาหลักที่พึงจะได้รับ ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตที่ยังคงจะต้องถูกหักโควตาหลักชดใช้โควตาที่ได้ใช้เกินสิทธิ จะไม่มีสิทธิขอใช้โควตาหลักล่วงหน้า
ข้อ 4 กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศผลการจัดสรรโควตาหลักภายในเดือนที่ 2 ของปีโควตาโดยจะส่งผลการจัดสรรให้ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายใดที่ได้รับแจ้งผลการจัดสรร ต้องยืนยันการรับ ไม่รับ หรือทักท้วงปริมาณที่ได้รับจัดสรรลงในแบบแจ้งผลการจัดสรรแล้วส่งคืนให้กรมการค้าต่างประเทศภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผลการจัดสรร
ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายใดไม่ได้รับการแจ้งผลการจัดสรร ให้แจ้งเป็นหนังสือที่ กองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผลการจัดสรร หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายนั้นไม่ได้รับการแจ้งผลการจัดสรรจริง กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งผลการจัดสรรโดยวิธีอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายนั้นต้องยืนยันการรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรรลงในแบบแจ้งผลการจัดสรร แล้วส่งคืนกรมการค้าต่างประเทศภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันแจ้งผลการจัดสรร
ในการประกาศผลการจัดสรรตามวรรคหนึ่งหรือการแจ้งผลการจัดสรรตามวรรคสอง ถ้าผู้ส่งออกรายใดไม่ลงนาม รับ ไม่รับ หรือไม่ทักท้วงปริมาณที่พึงจะได้รับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผลการจัดสรร หรือวันที่ถัดจากวันแจ้งผลการจัดสรรแล้วแต่กรณี กรมการค้าต่างประเทศจะนำโควตาหลักดังกล่าวเข้ารวมเป็นโควตากองกลางเพื่อจัดสรรต่อไป
ข้อ 5 ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศตรวจพบว่าปริมาณที่ได้แจ้งผลการจัดสรรโควตาหลักตาม ข้อ 4 หรือปริมาณที่แจ้งให้สามารถขอใช้โควตาหลักล่วงหน้าได้ตาม ข้อ 3 เกินกว่าปริมาณที่ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายนั้นพึงมีพึงได้ตามสิทธิ กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาปรับลดปริมาณดังกล่าวให้ถูกต้องและแจ้งให้ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตทราบ และถ้าปรากฏว่าได้มีการส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกเกินปริมาณจัดสรรที่พึงจะได้รับ ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตรายนั้นจะต้องจัดหาและขอรับโอนโควตาหลักจากผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รับอนุญาตรายอื่นมาชดใช้ให้กรมการค้าต่างประเทศจนครบปริมาณที่ขอหนังสือรับรองการส่งออกเกินสิทธิที่พึงจะได้รับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบจะถูกหักโควตาหลักปีถัดไป 2 เท่าของปริมาณที่ไม่สามารถชดใช้ได้ครบ
การส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกเกินสิทธิที่พึงจะได้รับจะไม่นับเป็นประวัติการส่งออก เว้นแต่จะดำเนินการให้มีการชดใช้ให้กรมการค้าต่างประเทศแล้ว
ข้อ 6 การส่งออก การขอหนังสือรับรองการส่งออกโควตาหลัก
6.1 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการใช้โควตาสูงต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออก ดังนี้
6.1.1 ต้องส่งออกเครื่องนุ่งห่มให้ครบตามจำนวนโควตาหลักที่ได้รับจัดสรร และขอหนังสือรับรองการส่งออกภายในเดือนที่ 9 ของปีโควตา ยกเว้นในกรณีถ้าส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 9 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นเดือนที่ 9 ของปีโควตา
6.1.2 โควตาหลักที่ยังไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามกำหนด ข้อ 6.1.1 ถ้าผู้ส่งออกต้องการจะใช้โควตาหลักที่เหลือดังกล่าว ให้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาต่อกรมการค้าต่างประเทศ ผู้ที่ขอใช้โควตาข้างต้นต้องส่งออกเครื่องนุ่งห่มให้ครบตามจำนวนโควตาที่ขอใช้และขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินสิ้นปีโควตา ยกเว้นในกรณีถ้าส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 12 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตา สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
6.1.3 ถ้าเป็นรายการสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศ ให้ผู้ส่งออกต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาพร้อมแจ้งแผนการส่งออกแต่ละเดือนของเดือนที่ 10 เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ของปีโควตาและแนบเอกสารหลักฐานการซื้อขายสินค้ารายการที่ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาด้วยนั้น ผู้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตารายการดังกล่าวต้องส่งออกเครื่องนุ่งห่มให้ครบตามจำนวนโควตาที่ขอใช้ภายในเดือนที่ 10 หรือเดือนที่ 11 หรือเดือนที่ 12 แล้วแต่กรณีตามที่ได้แจ้งแผนการส่งออกไว้และต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นกำหนดให้ส่งออกของแต่ละเดือนดังกล่าวข้างต้น สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามกำหนดนั้นให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก และกรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนเข้ารวมในโควตากองกลาง
6.2 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการใช้โควตาปานกลาง หรือรายการใช้โควตาต่ำ ต้องส่งออกเครื่องนุ่งห่มให้ครบตามจำนวนโควตาหลักที่ได้รับจัดสรรและขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินสิ้นปีโควตา ยกเว้นในกรณีถ้าส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 12 ของปีโควตา ให้ขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตาสำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
ข้อ 7 ผู้ที่ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกโควตาหลักตามระยะเวลา ที่กำหนดจะได้รับประวัติการส่งออกเท่ากับจำนวนที่ส่งออกจริง
ข้อ 8 การแจ้งคืนโควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งคืนโควตา ให้แจ้งคืนที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ใช้แบบ สท.2 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update