กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2546 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้กำหนดรายการสินค้าที่ผู้ได้รับจัดสรรโควตาหลักปี 2546 ต้องแสดงเอกสารการส่งออกตามประวัติการส่งออกปี 2545 และได้กำหนดเอกสารการส่งออกที่ต้องแสดงคือ สำเนาหรือภาพถ่ายใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว นั้น
เพื่อให้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแสดงเอกสารการส่งออกตามประวัติการส่งออกปี 2545 ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเหมาะสมยิ่งขึ้น กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ยกเลิกความใน ข้อ 5 ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 การแสดงเอกสารการส่งออกใน ข้อ 4 ให้ใช้แบบแสดงเอกสารการส่งออกที่แนบท้ายประกาศนี้ และมีเอกสาร ดังนี้
5.1 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
5.2 สำเนาหรือภาพถ่ายใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบขนสินค้าขาออกที่ได้ยื่นผ่านพิธีการโดยลงเลขที่รับ (เลขที่ใบขนสินค้า) แล้ว
ทั้งนี้ ผู้ที่แสดงสำเนาหรือภาพถ่ายใบขนสินค้าขาออกที่ได้ยื่นผ่านพิธีการโดยลงเลขที่รับ (เลขที่ใบขนสินค้า) แล้วข้างต้น กรมการค้าต่างประเทศจะให้ผู้นั้นใช้โควตาหลักส่วนที่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ลงนามรับจัดสรรได้ต่อเมื่อกรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบปริมาณการส่งออกเครื่องนุ่งห่มตามใบขนสินค้าฉบับนั้น กับข้อมูลการส่งออกสินค้าสิ่งทอปี 2545 ของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้วและปรากฏว่ามีการส่งออกจริง
5.3 เอกสารตาม ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 ต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ด้วย"
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update