กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกสำหรับการนำเครื่องนุ่งห่มติดตัวไปของนักทัศนาจร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอหนังสือรับรองการส่งออกสำหรับการนำเครื่องนุ่งห่มติดตัวไปของนักทัศนาจรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ พ.ศ. 2546 ยกเว้น ข้อ 3 วรรคท้าย ข้อ 6 ข้อ 7 (แต่ไม่รวมหลักฐานการซื้อขายและหลักฐานการชำระเงิน) ข้อ 8 ข้อ 9 และ ข้อ 10 กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองการส่งออกให้สำหรับการนำเครื่องนุ่งห่มติดตัวไปของนักทัศนาจร ดังนี้
1.1 สินค้าที่ไม่มีการกำหนดโควตา จะออกหนังสือรับรองการส่งออกให้ได้โดยไม่จำกัดปริมาณ
1.2 สินค้าที่มีการกำหนดโควตา จะออกหนังสือรับรองการส่งออกให้ถ้ามีโควตากองกลางตามที่นักทัศนาจรยื่นขอคงเหลือเพียงพอ โดยจะออกหนังสือรับรองการส่งออกสำหรับเครื่องนุ่งห่มที่นำติดตัวไปได้ครั้งละไม่เกิน 100 ชิ้นและมูลค่าไม่เกิน 250 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ข้อ 2 การขอหนังสือรับรองการส่งออกให้แนบเอกสารประกอบคำร้องขอด้วย ดังนี้
2.1 สำเนาหนังสือเดินทาง เฉพาะหน้าที่แสดงรายละเอียดของนักทัศนาจรและแสดงวันที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกิน 60 วัน
2.2 หลักฐานการซื้อขายสินค้าที่ขอหนังสือรับรองการส่งออก ได้แก่ สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบสั่งซื้อ หรือสำเนาใบส่งของ โดยหลักฐานดังกล่าวต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ขายสินค้าข้างต้นด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update