กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 9 และ ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และ ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้วยและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 กรมการค้าต่างประเทศ จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สินค้าสิ่งทอตามที่ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออก ถ้าส่งออกไปยังประเทศที่มีข้อตกลงประเทศใด ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของประเทศนั้น
ในกรณีมีข้อสงสัยว่าสินค้าสิ่งทอที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกผลิตโดยไม่ถูกต้อง ตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง ผู้ขอจะต้องพิสูจน์และแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยืนยันเป็นที่พอใจได้ว่าสินค้านั้นผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ในการนี้กรมการค้าต่างประเทศอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการผลิตสินค้าสิ่งทอของผู้ขอนั้น ประกอบการพิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้าที่แท้จริงก็ได้ และผู้ขอต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวก หรือไม่ให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ตามสมควร หากไม่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวก หรือไม่ให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการผลิตสินค้าดังกล่าว จะสันนิษฐานว่าสินค้าสิ่งทอที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกนั้นผลิตโดยไม่ถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าในวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่สันนิษฐานว่า หรือปรากฏว่าการส่งออกสิ่งทอที่ได้ส่งออกไป โดยขอหนังสือรับรองการส่งออกเป็นสินค้าที่ไม่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยตามที่ระบุในวรรคหนึ่ง กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกระงับการขอโควตากองกลาง ระงับการใช้โควตา ยึดโควตาที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับโอนบางส่วนหรือทั้งหมด สั่งพักทะเบียน หรือโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงพาณิชย์เพิกถอนทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต หรือผู้ส่งออกด้ายและผ้าผืนรับอนุญาต หรือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตของผู้ขอนั้นตามที่เห็นสมควร
ข้อ 2 การยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอให้ยื่นขอได้ ดังนี้
2.1 รายการที่มีการกำหนดโควตาให้ยื่นขอได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปีโควตานั้นเป็นต้นไป
2.2 รายการที่ไม่กำหนดโควตาให้ยื่นขอได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปีที่ได้ทำการส่งออกเป็นต้นไป แต่ต้องไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
ข้อ 3 การยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ให้ยื่นขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ใช้แบบพิมพ์คำร้องขอแบบ สท.6 และแบบพิมพ์หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอที่จัดพิมพ์ขึ้น โดยกรมการค้าต่างประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอรายนั้นได้ซื้อไว้เองเท่านั้น ดังนี้
3.1 การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ทั้งรายการที่มีการกำหนดโควตาและรายการที่ไม่กำหนดโควตาให้ใช้แบบพิมพ์ TEXTILE VISA (STANBARD COMMERCIAL INVOICE)
3.2 การส่งออกไปสหภาพยุโรป รายการที่มีการกำหนดโควตาให้ใช้แบบพิมพ์ EXPORT LICENCE (E/L) ควบคู่กับ CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O) สำหรับรายการที่ไม่กำหนดโควตาให้ใช้เฉพาะ CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O)
3.3 การส่งออกไปแคนาดารายการที่มีการกำหนดโควตาให้ใช้แบบพิมพ์ EXPORT CERTIFICATE (E/C)
3.4 การส่งออกไปนอร์เวย์รายการที่มีการกำหนดโควตาให้ใช้แบบพิมพ์ EXPORT CERTIFICATE (E/C) สำหรับรายการที่ไม่กำหนดโควตาให้ใช้แบบพิมพ์ CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O)
การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ให้ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันรับบรรทุก (ON BOARD) แต่ถ้าเป็นการส่งออกไปประเทศ สเปน อิตาลี และกรีซ ในระหว่างเดือนที่ 1 - 9 ให้ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันรับบรรทุก (ON BOARD) ในระหว่างเดือนที่ 10 - 12 ให้ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับบรรทุก (ON BOARD) ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ไม่ให้ขอล่วงหน้าก่อนวันทำการแรกตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 การกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์คำร้องขอแบบ สท. 6 และแบบพิมพ์หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ให้ดำเนินการดังนี้
4.1 ให้ใช้วิธีการพิมพ์เท่านั้น โดยจะต้องพิมพ์รายละเอียดข้อความให้ถูกต้องชัดเจน
4.2 ให้ระบุรหัสแหล่งโควตาในช่อง ข้อ 7.4.1 ของแบบพิมพ์คำร้องขอแบบ สท. 6 ในกรณีเป็นโควตาหลักให้ระบุหมายเลขรหัส และประเภทโควตาตามที่กำหนด ดังนี้
รหัส ประเภทโควตา
010000 หลัก
4.3 ถ้าเป็นการส่งออกทางเรือให้ระบุชื่อเรือด้วย
4.4 ในกรณีที่เป็นการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา
4.4.1 หากเป็นการส่งออกไปทางเครื่องบินให้ระบุเที่ยวบินด้วย
4.4.2 ให้ระบุรหัสหมายเลขผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอ (MANUFACTURER IDENTIFICATION NUMBER : MID) ลงในช่อง 13 ของแบบพิมพ์หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ (TEXTILE VISA : STANDARD COMMERCIAL INVOICE)
4.4.3 ถ้าสินค้ารายการที่มีหน่วยสินค้าเป็นกิโลกรัมให้พิมพ์เฉพาะน้ำหนักสุทธิ สุทธิ (NET NET WEIGHT) ซึ่งไม่รวมถึงน้ำหนักของหีบห่อที่ใช้บรรจุตลอดจนกระดาษที่ใช้บรรจุ กระดาษแข็ง เข็มหมุด ป้ายแขวน และไม้แขวน และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงเช่นว่านี้
4.5 ในกรณีที่เป็นการส่งออกไปสหภาพยุโรป
4.5.1 ให้ระบุประเทศปลายทาง (COUNTRY OF DESTINATION) ให้ตรงกับประเทศที่นำเข้าจริง
4.5.2 ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นรายการที่มีการกำหนดโควตาให้ระบุรหัสหมายเลขผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอ (MANUFACTURER : IDENTIFIER KEY : MID) ลงในช่อง 10 ของแบบพิมพ์หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ (EXPORT LICENCE และ CERTIFICATE OF ORIGIN)
ข้อ 5 การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ หากจะต้องมีการแก้ไขคำร้องขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ และหรือรายละเอียดในแบบพิมพ์หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอให้ถูกต้อง ถ้าไม่สามารถยื่นใหม่ได้ทันภายในกำหนดเวลาที่ต้องยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ให้ขยายเวลาเพื่อให้มีการแก้ไขอีก 3 วันทำการ นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นกำหนดให้ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกนั้น
ข้อ 6 การยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแต่ละครั้ง โดยขอใช้โควตาหลักล่วงหน้าจะต้องแนบหนังสือให้คำรับรองการขอใช้โควตาหลักล่วงหน้าตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 ให้ผู้ประสงค์ขอให้ออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแนบหลักฐานที่เกี่ยวกับการผลิต หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการชำระเงิน หรือเอกสารทางการค้าอื่นใดในการส่งออกสินค้าสิ่งทอประกอบคำขอด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศแจ้งให้ทราบเป็นรายการๆ ไป
ข้อ 8 ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนดให้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอรายการใด จะต้องแสดงสำเนาใบขนสินค้า สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานเช่นว่านั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ข้อ 9 การขอยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอฉบับใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้ยื่นขอได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และใช้แบบ สท. 7 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
9.1 ในกรณีหนังสือรับรองการส่งออกฉบับที่ขอยกเลิกไม่ได้สูญหาย ให้แนบต้นฉบับพร้อมสำเนาหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ฉบับที่ขอยกเลิกถ้าเป็นหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอที่ส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่สามารถนำต้นฉบับมาแสดงได้ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอที่หน่วยราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา รับรองความถูกต้องแทนต้นฉบับก็ได้
การขอยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอในวรรคหนึ่ง ในกรณีเป็นการขอยกเลิกเพื่อขอฉบับใหม่เนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ซึ่งเป็นสาระสำคัญหากได้กระทำภายหลังสิ้นกำหนดให้ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกแล้ว จะต้องแสดงหลักฐานเอกสารที่แสดงได้ว่ามีความจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือรับรองการส่งออก ซึ่งเป็นสาระสำคัญดังกล่าว ด้วย ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศอาจจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ของผู้ส่งออกสิ่งทอดังกล่าวข้างต้นมาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้
9.2 ในกรณีหนังสือรับรองการส่งออกฉบับที่ขอยกเลิกสูญหายให้แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
9.2.1 ถ้าเป็นการสูญหายในประเทศ ให้แสดงหลักฐานใบรับแจ้งความสิ่งของสูญหายของเจ้าพนักงานตำรวจ
9.2.2 ถ้าเป็นการสูญหายในต่างประเทศ หลักฐานการรับแจ้งความสิ่งของสูญหายดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิคหรือหน่วยราชการไทยในต่างประเทศด้วย
ข้อ 10 ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะใช้โควตาในส่วนที่ยังนำสินค้าสิ่งทอเข้าประเทศผู้นำเข้าไม่ครบ ตามปริมาณที่ระบุในหนังสือรับรองการส่งออกต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่เกินสิ้นปีโควตานั้น ทั้งนี้ ในกรณีประเทศผู้นำเข้าเป็นประเทศแคนาดาต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนที่ 12 ของปีโควตา โดยยื่นที่ฝ่ายสารบรรณสำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
10.1 สำเนาหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอฉบับเดิม
10.2 หลักฐานเกี่ยวกับการนำสินค้าสิ่งทอตามที่ระบุในหนังสือรับรองการส่งออก เข้าไปยังประเทศผู้นำเข้า
10.3 สำเนาใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรองการรับบรรทุกสินค้าแล้ว
10.4 สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE)
10.5 สำเนาใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING/AIRWAY BILL)
ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update