กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการขนส่งทางบก
:: เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่จะต้องติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถ ข้อที่ 1-4

เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถดำเนินการตรวจสภาพรถด้วยความปลอดภัย มีการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสถานตรวจสภาพหรือรถที่มาตรวจสภาพ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 (2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิงสำหรับติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 1 เครื่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี และอย่างน้อยต้องสามารถดับเพลิงได้ ดังนี้
(1) เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก
(2) เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ ไข และน้ำมันต่างๆ
(3) เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
ข้อ 2 ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ภายในอาคารตรวจสภาพรถซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ตรวจสภาพรถ โดยติดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร แต่ไม่เกิน 1.40 เมตร การติดตั้งต้องไม่ยึดติดถาวร สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจนและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
ข้อ 3 กรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดอื่นแทนเครื่องดับเพลิงที่กำหนดใน ข้อ 1 ต้องเป็นเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงทัดเทียมกัน
ข้อ 4 เครื่องดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update