กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 9 และ ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ที่ประสงค์ขอให้ออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ปี 2546 โดยใช้โควตากองกลางรายการ 338/339 347/348 351/651 638/639 และ 647/648 ประเทศสหรัฐอเมริกา และรายการ 6 สหภาพยุโรป ก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกดังกล่าวต้องยื่นเอกสารในการส่งออกให้กองการค้าสิ่งทอกรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบ ดังนี้
1.1 กรณีส่งสินค้าออกโดยทางเครื่องบิน มีเอกสาร ดังนี้
1.1.1 ต้นฉบับคำร้องขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแบบ สท. 6
1.1.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอที่ยื่นขอ
1.1.3 สำเนาหรือภาพถ่ายใบกำกับสินค้า (INVOICE)
1.1.4 สำเนาหรือภาพถ่ายใบตราส่งสินค้า (AIR WAYBILL)
1.1.5 เอกสารตาม ข้อ 1.1.3 และ ข้อ 1.1.4 ต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ของผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออก ทั้งนี้ สำหรับเอกสารตาม ข้อ 1.1.4 ให้ผู้ออกเอกสารนั้นรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
1.2 กรณีส่งสินค้าออกโดยทางเรือ มีเอกสาร ดังนี้
1.2.1 ต้นฉบับคำร้องขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแบบ สท. 6
1.2.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอที่ยื่นขอ
1.2.3 สำเนาหรือภาพถ่ายใบกำกับสินค้า (INVOICE)
1.2.4 สำเนาหรือภาพถ่ายใบตราส่งสินค้า (BILL OF LAOING)
1.2.5 สำเนาหรือภาพถ่ายใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว
1.2.6 เอกสารตาม ข้อ 1.2.3 1.2.4 และ ข้อ 1.2.5 ต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ของผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออก ทั้งนี้ สำหรับเอกสารตาม ข้อ 1.2.4 ให้ผู้ออกเอกสารนั้นรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอหนังสือรับรองการส่งออกโดยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) การยื่นเอกสารในการส่งออกให้กองการค้าสิ่งทอตรวจสอบให้ยื่นก่อนขอรับหนังสือรับรองการส่งออก โดยยื่นเอกสารตาม ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่เอกสารตาม ข้อ 1.1.1 1.1.2 1.2.1 และ 1.2.2 ให้ใช้เอกสารรายละเอียดคำขอหนังสือรับรองการส่งออกสิ่งทอแทน โดยแนบบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้าสิ่งทอ หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้าสิ่งทอ หรือใบรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้าสิ่งทอ หรือภาพถ่ายใบรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้าสิ่งทอด้วย สำหรับภาพถ่ายดังกล่าวให้รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ด้วย
ข้อ 2 การยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอใน ข้อ 1 ที่สำนักงานการค้าต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกต้องยื่นเอกสารในการส่งออกให้สำนักงานดังกล่าวตรวจสอบโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 1
ข้อ 3 การยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอใน ข้อ 1 ในกรณีที่กองการค้าสิ่งทอได้ตรวจสอบเอกสารใน ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 และได้แจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ทราบแล้วหากจะต้องมีการแก้ไขชื่อผู้ส่งออกในแบบพิมพ์หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอให้ถูกต้อง ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกดังกล่าวต้องยื่นเอกสารในการส่งออกให้กองการค้าสิ่งทอตรวจสอบอีกครั้ง
ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update