กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง การขอหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามที่ได้มี ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 การขอรับหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปให้ยื่นคำร้องขอ ณ สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศโดยให้ใช้แบบพิมพ์คำร้องขอ และแบบพิมพ์หลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป ตามแบบตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Export Certificate) ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 ผู้ส่งออกข้าวจะต้องใช้แบบพิมพ์ตาม ข้อ 1 ที่กรมการค้าต่างประเทศจัดพิมพ์ เฉพาะที่ตนได้รับไปตามหมายเลขกำกับในแบบพิมพ์นั้นๆ และจะนำไปให้ผู้อื่นใช้หรือนำของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้
ข้อ 3 ผู้ส่งออกข้าวที่ยื่นแบบพิมพ์ตาม ข้อ 1 ต้องจัดพิมพ์รายละเอียดในแบบพิมพ์ให้ถูกต้องชัดเจนทั้งต้นฉบับและสำเนาเอกสาร
ข้อ 4 ให้ผู้ส่งออกข้าวที่ได้รับหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป (Export Certificate) ตาม ข้อ 1 จัดส่งต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับไปยังประเทศของผู้ซื้อเพื่อขอรับใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ภายใน 10 วันทำการแรกของแต่ละงวด โดยข้าวขาวและข้าวกล้อง สหภาพยุโรปกำหนดงวดเดือนกันยายนเป็นงวดสุดท้ายในการขอรับใบอนุญาตนำเข้า ส่วนข้าวหักกำหนดงวดเดือนกรกฎาคมเป็นงวดสุดท้ายในการขอรับใบอนุญาตนำเข้า
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update