กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง การโอนโควตาหลัก การให้ยืมโควตาหลัก การให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้า และการมอบสิทธิการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 8.6 และ ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนโควตาหลัก การให้ยืมโควตาหลัก การให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้าและการมอบสิทธิการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การโอนโควตาหลัก ได้แก่การโอนที่สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับโควตาหลักนั้นตกเป็นของผู้รับโอนและประวัติการส่งออกดังกล่าวเป็นของผู้รับโอน ทั้งนี้
1.1 การโอนโควตาหลัก ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต และจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้โอนได้ลงนามรับปริมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
1.2 การโอนโควตาหลักให้กระทำได้ไม่เกินเดือนที่ 8 ของปีโควตา
ข้อ 2 การให้ยืมโควตาหลัก ได้แก่การให้ยืมที่ผู้ยืมสามารถขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอได้ในนามของตนเอง โดยประวัติการส่งออกดังกล่าวยังเป็นของผู้ให้ยืม ทั้งนี้
2.1 การให้ยืมโควตาหลัก ผู้ให้ยืมและผู้ยืมต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต และจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ให้ยืมได้ลงนามรับปริมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
2.2 การให้ยืมโควตาหลัก ให้กระทำได้ไม่เกินเดือนที่ 9 ของปีโควตา
ข้อ 3 การโอนและการให้ยืมโควตาหลัก
3.1 ในการโอนและการให้ยืมโควตาหลักแต่ละครั้ง ผู้รับโอนและผู้ยืมจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้ารายการที่รับโอนหรือยืม เพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาว่าสมควรอนุมัติหรือไม่ โดยแสดงเอกสารต่อสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ดังนี้
3.1.1 สำเนาเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือ
3.1.2 สำเนาสัญญาการซื้อขาย หรือ
3.1.3 สำเนาคำสั่งซื้อ หรือ
3.1.4 หลักฐานเอกสารอื่นซึ่งแสดงว่ามีการสั่งซื้อจากผู้นำเข้า
3.1.5 เอกสารตาม ข้อ 3.1.1 ถึง ข้อ 3. 1.4 ต้องมีข้อความที่ระบุว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้ารายการที่รับโอน หรือยืม โดยให้ผู้รับโอนหรือผู้ยืมแสดงข้อความดังกล่าวให้ปรากฏอย่างชัดเจนและต้องรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ด้วย
3.2 การโอนและการให้ยืมโควตาหลัก จะสมบูรณ์เมื่อสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยได้ให้การรับรองเอกสารใน ข้อ 3.1 และรับรองการโอน การให้ยืม และกรมการค้าต่างประเทศให้ความเห็นชอบการโอน การให้ยืมนั้นแล้วยกเว้นในกรณีผู้โอนหรือผู้ให้ยืมได้จดทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต ไว้ต่อสำนักงานการค้าต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ การโอนและการให้ยืมให้เป็นอันสมบูรณ์เมื่อสำนักงานการค้าต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบเอกสารใน ข้อ 3.1 และตรวจสอบการโอนและการให้ยืม และกรมการค้าต่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบการโอนและการให้ยืมนั้นแล้ว
3.3 ผู้ที่ยืมโควตาหลัก หากประสงค์จะคืนโควตาที่ยืมให้แก่ผู้ให้ยืมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนที่ 9 ของปีโควตา และให้นำความใน ข้อ 3.2 มาใช้บังคับในการคืนโควตาที่ยืมโดยอนุโลม
ข้อ 4 การให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้า ได้แก่ การที่ผู้ขอใช้โควตาหลักล่วงหน้าในระหว่างการจัดสรรโควตาหลักเครื่องนุ่งห่มยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้อื่นยืมใช้โควตาหลักล่วงหน้าดังกล่าว โดยผู้ยืมสามารถขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอได้ในนามของตนเอง และประวัติการส่งออกดังกล่าวยังเป็นของผู้ให้ยืม ทั้งนี้
4.1 การให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้า ผู้ให้ยืมและผู้ยืมต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต และให้กระทำได้ก่อนวันประกาศผลการจัดสรรโควตาหลักของปีโควตาที่ให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้านั้น
4.2 การให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตากลักล่วงหน้าให้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณโควตาที่ผู้ให้ยืมได้รับสิทธิให้ใช้ล่วงหน้ารายการนั้น
4.3 ให้นำความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 มาใช้บังคับในการให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้าโดยอนุโลม
4.4 ปริมาณโควตาที่ให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้าให้นับเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณการให้ยืมโควตาหลัก ซึ่งเมื่อรวมปริมาณโควตาของการให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้ากับปริมาณโควตาของการให้ยืมโควตาหลักแล้ว ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดใน ข้อ 8.5 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546
4.5 ผู้ที่ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้าหากประสงค์จะคืนสิทธิการใช้โควตาข้างต้นให้แก่ผู้ให้ยืม จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนที่ 3 ของปีโควตาและให้นำความใน ข้อ 3.2 มาใช้บังคับในการคืนสิทธิโดยอนุโลม ทั้งนี้หากไม่คืนสิทธิ หรือไม่ขอหนังสือรับรองการส่งออกภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ให้สิทธิการใช้โควตาดังกล่าวกลับเป็นของผู้ให้ยืม
ข้อ 5 การมอบสิทธิการส่งออกให้บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1 การมอบสิทธิการส่งออก ได้แก่ การมอบสิทธิที่ผู้รับมอบสิทธิสามารถขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอได้ในนามของตนเอง โดยประวัติการส่งออกดังกล่าวยังเป็นของผู้มอบสิทธิ
5.2 ผู้มอบสิทธิและผู้รับมอบสิทธิการส่งออกต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
5.3 การมอบสิทธิการส่งออกให้บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในเครือเดียวกัน ผู้มอบสิทธิหรือผู้รับมอบสิทธิจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันต่อกรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันให้เป็นไปตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
5.4 การมอบสิทธิการส่งออกให้บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่นิติบุคคลในเครือเดียวกัน ผู้มอบสิทธิหรือผู้รับมอบสิทธิจะต้องแสดงสัญญาตั้งเป็นตัวแทนนำเข้าวัตถุดิบแทนผู้ผลิต รวมทั้งหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศ
5.5 การมอบสิทธิการส่งออกให้บริษัทการค้าระหว่างประเทศสามารถมอบสิทธิ แต่ละรายการได้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละปีโควตา โดยต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออก ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอมอบสิทธิการส่งออกล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปสำหรับปีโควตาถัดไป
5.6 การมอบสิทธิ และรับมอบสิทธิการส่งออกให้ยื่นขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ใช้แบบ สท. 4 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 การมอบสิทธิการส่งออกให้นิติบุคคลที่อยู่ในเครือเดียวกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1 การมอบสิทธิการส่งออก ได้แก่ การมอบสิทธิที่ผู้รับมอบสิทธิสามารถขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอได้ในนามของตนเอง โดยประวัติการส่งออกยังคงเป็นของผู้มอบสิทธิ
6.2 ผู้มอบสิทธิและผู้รับมอบสิทธิการส่งออกต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
6.3 ผู้ที่ประสงค์จะมอบสิทธิหรือรับมอบสิทธิการส่งออกต้องแสดงหลักฐาน การเป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ดังนี้
6.3.1 การมอบสิทธิการส่งออกในปี 2546 ต้องแสดงหลักฐานไม่เกินเดือนมีนาคม 2546
6.3.2 การมอบสิทธิการส่งออกในปี 2547 ต้องแสดงหลักฐานในเดือนมกราคม 2547
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันให้เป็นไปตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
6.4 โควตากองกลางไม่ให้มอบสิทธิการส่งออก
6.5 การยื่นขอมอบสิทธิการส่งออก ให้ยื่นขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ใช้แบบ สท. 4 ที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้กระทำได้ไม่เกินเดือนที่ 9 ของปีโควตา
6.6 การมอบสิทธิการส่งออกใน ข้อ 6.5 แต่ละครั้งต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออก ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ข้อ 7 กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update