กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง กำหนดให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแสดงหลักฐานที่เกี่ยวกับการส่งออก พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และ ข้อ 8 ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแสดงหลักฐานที่เกี่ยวกับการส่งออกไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอปี 2546 รายการ 338/339 347/348 351/651 638/639 647/648 ประเทศสหรัฐอเมริกา และรายการ 6 สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นรายการที่มีความต้องการใช้โควตาสูงมากแสดงเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออกต่อกรมการค้าต่างประเทศ ดังนี้
1.1 รายการ 338/339 347/348 351/651 638/639 และ 647/648 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.1.1 โควตาหลัก
1.1.1.1 หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
1.1.1.2 ใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว
1.1.1.3 ใบกำกับสินค้า (INVOICE)
1.1.1.4 ใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING/AIR WAYBILL)
1.1.1.5 เอกสารตาม ข้อ 1.1.1.1 - 1.1.1.4 ให้ใช้สำเนาหรือภาพถ่ายและต้องแสดงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออก ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการที่ไม่แสดงเอกสารจนกว่าจะแสดงเอกสารดังกล่าว
1.1.1.6 นอกจากต้องแสดงเอกสารตาม ข้อ 1.1.1.1 - 1.1.1.5 แล้ว ต้องแสดงเอกสารสำเนาหรือภาพถ่าย หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอและสำเนาหรือภาพถ่ายใบเข้าบัญชีของธนาคาร (CREDIT NOTE) ที่ให้ธนาคารรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยมีใบเข้าบัญชีต้นฉบับมาแสดงด้วย ต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออกผู้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการที่ไม่แสดงเอกสารจนกว่า จะแสดงเอกสารดังกล่าว
1.1.2 โควตากองกลาง
1.1.2.1 กรณีส่งสินค้าออกโดยทางเครื่องบิน
(1) หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
(2) ใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว
(3) เอกสารตาม ข้อ (1) และ (2) ให้ใช้สำเนาหรือภาพถ่ายและต้องแสดงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออก ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการที่ไม่แสดงเอกสารจนกว่าจะแสดงเอกสารดังกล่าว
(4) นอกจากต้องแสดงเอกสารตาม ข้อ (1) - (3) แล้ว ต้องแสดงเอกสารสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ และสำเนาหรือภาพถ่ายใบเข้าบัญชีของธนาคาร (CREDIT NOTE) ที่ให้ธนาคารรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยมีใบเข้าบัญชีต้นฉบับมาแสดงด้วย ต่อกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออก ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการที่ไม่แสดงเอกสารจนกว่าจะแสดงเอกสารดังกล่าว
1.1.2.2 กรณีส่งสินค้าออกโดยทางเรือ
ต้องแสดงเอกสารสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอและสำเนาหรือภาพถ่ายใบเข้าบัญชีของธนาคาร (CREDIT NOTE) ที่ให้ธนาคารรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยมีใบเข้าบัญชีต้นฉบับมาแสดงด้วย ต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออก ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการที่ไม่แสดงเอกสารจนกว่าจะแสดงเอกสารดังกล่าว
1.2 รายการ 6 สหภาพยุโรป
1.2.1 โควตาหลัก
1.2.1.1 หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
1.2.1.2 ใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว
1.2.1.3 ใบกำกับสินค้า (INVOICE)
1.2.1.4 ใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING/AIR WAYBILL)
1.2.1.5 หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น
1.2.2 โควตากองกลาง
1.2.2.1 กรณีส่งสินค้าออกโดยทางเครื่องบิน
(1) หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
(2) ใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว
(3) หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น
1.2.2.2 กรณีส่งสินค้าออกโดยทางเรือ
(1) หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
(2) หลักฐานที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น
1.2.3 เอกสารตาม ข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ให้ใช้สำเนาหรือภาพถ่าย และต้องแสดงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออก ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น จะสันนิษฐานว่าสินค้าตามที่ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย และจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการดังกล่าวในครั้งต่อไป เว้นแต่จะแสดงหลักฐานยืนยันเป็นที่พอใจได้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยถูกต้อง ตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของสหภาพยุโรป
1.2.4 นอกจากต้องแสดงเอกสารตาม ข้อ 1.2.1 - 1.2.3 แล้ว ต้องแสดงเอกสารสำเนาหรือภาพถ่าย หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอและสำเนาหรือภาพถ่าย ใบเข้าบัญชีของธนาคาร (CREDIT NOTE) ที่ให้ธนาคารรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยมีใบเข้าบัญชีต้นฉบับมาแสดงด้วย ต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออก ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการที่ไม่แสดงเอกสาร จนกว่าจะแสดงเอกสารดังกล่าว
1.3 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอใน ข้อ 1.1 และ 1.2 ในกรณีที่พบว่าเป็นการให้ผู้อื่นใช้สิทธิในหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ หรือใช้โควตาส่งออกโดยไม่ถูกต้องตามที่ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศกำหนด กรมการค้าต่างประเทศจะพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รับอนุญาตของผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอนั้นทันทีเป็นเวลา 90 วัน
ข้อ 2 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอรายการ 345 445 446 645 646 845 และ 846 ประเทศสหรัฐอเมริกา และรายการ 5 ไปสหภาพยุโรป ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกต่อกรมการค้าต่างประเทศดังนี้
2.1 หนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ
2.2 ใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกการตรวจปล่อยแล้ว
2.3 ใบกำกับสินค้า (INVOICE)
2.4 ใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING/AIR WAYBILL)
2.5 หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น
2.6 เอกสารตาม ข้อ 2.1 - 2.5 ให้ใช้สำเนาหรือภาพถ่าย และต้องแสดงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันออกหนังสือรับรองการส่งออก ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น จะสันนิษฐานว่าสินค้าตามที่ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย และจะถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกรายการดังกล่าวข้างต้นทุกรายการในครั้งต่อไป เว้นแต่จะแสดงหลักฐานยืนยันเป็นที่พอใจได้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยถูกต้อง ตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามที่กำหนดใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้ใช้แบบแสดงเอกสารการส่งออกที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 การถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ และพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตใน ข้อ 1 และการถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอใน ข้อ 2 ของผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ กองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งให้ผู้ถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกและ หรือถูกพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตแล้วแต่กรณี ทราบทางโทรศัพท์พร้อมกับปิดประกาศรายชื่อให้ทราบที่กองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ
ข้อ 5 ผู้ถูกระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอหรือถูกพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต แล้วแต่กรณี ใน ข้อ 4 มีสิทธิอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันได้รับแจ้งการระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ หรือได้รับแจ้งการพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
ข้อ 6 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update