กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4  
   

:: ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
:: เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อที่ 1-4

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของทางราชการเพื่อที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน เพื่อปกปักษ์รักษาประโยชน์ของตน จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดินไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาสำรวจ จำแนก วิเคราะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ทำสำมะโนที่ดินติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินและเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(2) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
(3) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจ้าหน้าที่
(3) กองคลัง
(4) กองช่าง
(5) กองแผนงาน
(6) กองแผนที่
(7) ศูนย์สารสนเทศ
(8) -(19) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1- 12
(20) สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
(21) สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
(22) สำนักสำรวจที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
ข้อ 3 ส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องงานนิติกรรม และสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
(ฉ) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองช่าง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิจัย และกำหนดรูปแบบมาตรการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม
(ข) กำหนดมาตรฐานการสำรวจ ออกแบบ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้านวิศวกรรม
(ค) วางผัง ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานที่ของกรม
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานวิจัย ประสานงาน จัดทำทะเบียนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยของกรม
(ค) ติดต่อและประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมพัฒนาที่ดิน (P.S.O) และติดตามการดำเนินงาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) กองแผนที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำมาตรฐานของแผนที่ชนิดต่างๆ
(ข) จัดทำการจำแนกประเภทที่ดินและตรวจสอบที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) ศูนย์สารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
(ข) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ค) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการของกรม
(ง) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(8) - (19) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
(ข) ศึกษา วิจัย และทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
(ค) สำรวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(จ) ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
(ช) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(20) สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินและการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
(ข) พัฒนาพันธุ์พืช วัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักรต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(ค) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(21) สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สิ่งปรับปรุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
(ข) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(22) สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา สำรวจ จำแนกดิน ทำแผนที่ดิน วางแผนการใช้ที่ดิน ตามมาตรฐานที่กำหนดและกำหนดเขตการใช้ที่ดิน
(ข) ศึกษา วิจัย สมบัติและคุณภาพของดิน ที่มีผลต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร การวางแผนการใช้ที่ดินและกำหนดเขตการใช้ที่ดิน
(ค) วินิจฉัยความเหมาะสมของดิน คุณภาพของดินและจัดทำระบบข้อมูลดิน
(ง) ติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ
(จ) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 4 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน มีดังนี้
4.1 หน่วยงานส่วนกลาง จัดเตรียมสถานที่เพื่อติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารทั่วไป และให้คำแนะนำในการติดต่อกับกรมพัฒนาที่ดิน การให้บริการข้อมูลข่าวสารอยู่ในความรับผิดชอบของห้องสมุดกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
4.2 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อบริการประชาชนในการเข้ามาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้
4.2.1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทางหลวงสาย 305 (รังสิต - นครนายก) กิโลเมตรที่ 17 56 หมู่ที่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0-2577-3370 ถึง 3, 0-2577-5427 โทรสาร 0-2577-1141
- สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ทางหลวงสาย 305 (รังสิต - นครนายก) กิโลเมตรที่ 17 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0-2577-5430 โทรสาร 0-2957-3299
- สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 12 หมู่ที่ 3 ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 037-391-298 โทรสาร 037-391-612
- สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 422/1 หมู่ที่ 6 ถนนสาย 3017 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร.036-658-354 โทรสาร 036-658-355
- สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 36 หมู่ที่ 8 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทร. 036-268-016 โทรสาร 036-268-015
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 38 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน กิโลเมตรที่ 26 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทร. 034-355-186 โทรสาร 034-355-187
- สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 46/15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านอูฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร. 035-615-746 โทรสาร 035-615-745
- สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-414-444 โทรสาร 035-414-333
- สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท พื้นที่สาธารณะประโยชน์เขารัก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะโมง กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร. 035-773-375
4.2.2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 184/3 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 038-351-409 ถึง 11 โทรสาร 038-351-617, 038-352-411
- สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 โทร. 038-392-799 โทรสาร 038-745-592
- สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 8 หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร. 037-241-197 037-241-669 โทรสาร 037-241-669
- สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ตำบลปลาสร้อย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 038-531-200 โทรสาร 038-531-200
- สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21180 โทร. 038-613-060 โทรสาร 038-536-365
- สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160 โทร. 039-371-229 ถึง 30 โทรสาร 039-358-628
- สถานีพัฒนาที่ดินตราด ถนนแสนตุ้ง ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 โทร. 039-537-218 โทรสาร 039-598-312
- สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 391 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร. 037-454-106 โทรสาร 037-454-106
4.2.3 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 64 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทร. 044-371-716 ,044-371-397, 044-371-354 โทรสาร 044-371-716
- สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทร. 044-371-659 โทรสาร 044-371-659
- สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร. 044-614-899 โทรสาร 044-614-899
- สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 268/5 ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-812-186 โทรสาร 044-812-186
- สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตู้ ปณ. 19 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-515-692 โทรสาร 044-515-692
4.2.4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045-312-646, 045-311-669 โทรสาร 045-312-646
- สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร. 045-202-095 ถึง 6 โทรสาร 045-245-633
- สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 24 ถนนหนองญาติ-นาแก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 042-516-028 โทรสาร 042-513-477
- สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด บ้านกู่ หมู่ที่ 21 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 โทร. 043-532-432 โทรสาร 043-532-533
- สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 12 ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045-773-127 โทรสาร 045-773-129
- สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-616-415 โทรสาร 045-616-414
- สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 270 หมู่ที่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-699-269 โทรสาร 042-611-836
- สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-452-886 ถึง 7 โทรสาร 045-452-887
4.2.5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-246-667, 043-246-668, 043-244-965, 043-246-758 โทรสาร 043-243-913
- สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 119/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-246-759 โทรสาร 043-343-264
- สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ถนนแจ้งสนิท กิโลเมตรที่ 72-73 ตำบล แก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร. 043-711-612 โทรสาร 043-711-526
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย หมู่ที่ 11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 042-411-629 โทรสาร 042-423-118
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 โทร. 043-891-418 โทรสาร 043-891-515
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร บ้านดงซุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-747-121 โทรสาร 042-747-121
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 261 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บัวขาว ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร.042-311-533 โทรสาร 042-311-433
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 320 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 โทร. 042-295-063
4.2.6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 164 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 053-222-564, 053-890-109, 053-222-593, 053-269-578 โทรสาร. 053-216-216
- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 164 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 053-222-624, 053-222-728 โทรสาร 053-222-728
- สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 571 ถนนขุมลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 68000 โทร. 053-611-853 โทรสาร 053-613-014
- สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน บ้านจ้ำขี้มด หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 053-511-477 โทรสาร 053-511-477
- สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร. 054-269-569 โทรสาร 054-269-570
4.2.7 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 95 เชิงพระธาตุเขาน้อย หมู่ที่ 11 ถนนพญาวัด - เขาน้อย ตำบลคูใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 054-771-588 โทรสาร 054-771-664
- สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ถนนสายแพร่ - น่าน กิโลเมตรที่ 14 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 โทร. 054-752-215, 054-752-469 โทรสาร 054-752-215
- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 840 บ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 053-793-667 โทรสาร 053-706-165
- สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ บ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทร. 054-597-294, 054-597-509 054-684-454 โทรสาร 054-597-509
- สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง ถนนสายห้วยบง - ห้วยเคียน กิโลเมตรที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-411-091
4.2.8 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-241-020, 055-241-008 โทรสาร 055-245-350
- สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทร. 055-241-718 โทรสาร 055-241-417
- สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ถนนพิษณุโลก- เด่นชัย กิโลเมตรที่ 113 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-411-850 โทรสาร 055-412-022
- สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ถนนสายเพชรบูรณ์ - หล่มสัก กิโลเมตรที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-721-456 โทรสาร 056-741-112
- สถานีพัฒนาที่ดินเลย ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 042-811-328
- สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. 056-612-329 โทรสาร 056-655-423
4.2.9 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 201/1 หมู่ที่ 1 ถนนริมแม่น้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 056-228-428, 056-222-372 โทรสาร 056-222-349
- สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทร. 056-247-213 โทรสาร 056-247-212
- สถานีพัฒนาที่ดินตาก 212 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร. 055-512-299 โทรสาร 055-512-888
- สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 346 ตำบลคลองแม่สาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 055-712-740 โทรสาร 055-712-740
- สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 74 หมู่ที่ 1 ถนนอุทัย - ทัพทัน ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร. 056-514-833 โทรสาร 056-514-833
- สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย บ้านสระบัว หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 โทร. 055-601-022 โทรสาร 055-601-022
4.2.10 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 196 หมู่ที่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-373-586, 032-373-515, 032-571-138 โทรสาร 032-373-516, 032-373-586
- สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 196 หมู่ที่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-373-717 ถึง 8 โทรสาร 032-373-718
- สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 100/31 หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. 034-517-196, 034-512-970 โทรสาร 034-517-198
- สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 81 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 032-448-376 ถึง 8 โทรสาร 032-448-376
- สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 83 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 034-839-264 โทรสาร 034-839-264
- สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 10 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทร. 032-611-584 โทรสาร 032-611-584
4.2.11 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 3 หมู่ที่ 3 ซอยท่าทราย ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร. 077-311-110, 077-311-138, 077-312-732 โทรสาร 077-312-924
- สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี 12 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุเท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทร. 077-288-640 โทรสาร 077-288-640
- สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 90 หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร. 077-840-190 โทรสาร 077-840-189
- สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 86 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทร. 076-581-406 โทรสาร 076-581-406
- สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ตู้ ป.ณ. 45 ปทฝ. ศาลามีชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-378-377 โทรสาร 075-378-609
- สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 318 หมู่ที่ 6 วังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร. 077-541-796 โทรสาร 077-541-196
- สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ หมู่ที่ 13 บ้านนาตีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร. 075-622-815
4.2.12 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 402 ถนนสงขลา- เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 074-333-163, 074-333-212, 074-513-562 โทรสาร 074-333-213
- สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทร. 074-477-463 โทรสาร 074-477-460
- สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 40/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 โทร. 074-737-311 โทรสาร 074-737-312
- สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร. 073-437-220 โทรสาร 073-437-253
- สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 101 หมู่ที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150 โทร. 073-297-025 โทรสาร 073-297-193
- สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทร. 074-681-205 โทรสาร 074-682-167
- สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ถนนนราธิวาส - ตากใบ กิโลเมตรที่ 19 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทร. 073-513-535 โทรสาร 073-513-535
- สถานีพัฒนาที่ดินตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร. 075-224-674 โทรสาร 075-212-944
4.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ 164 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 053-890-984, 053-222-572, 053-890-103 โทรสาร 053-217-796
4.2.14 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร. 073-513-560, 073-513-563 โทรสาร 073-513-561
4.2.15 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 038-599-105 ถึง 6 โทรสาร 038-599-117
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update